Els serveis de Via Oberta en l’àmbit de les bonificacions tributàries

El mes de febrer a molts municipis catalans s’inicia l’època de recaptació d’impostos, taxes i preus municipals: l’Impost sobre Béns Immobles (IBI), l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM), la taxa de guals, la de mercats, cementiris, reserves d’aparcament, ocupació de la via pública… i en un context de precarietat econòmica com l’actual, molts ajuntaments heu previst, a través de les ordenances fiscals, bonificacions i ajudes per facilitar-ne el pagament als contribuents.

Per això us recordem que els serveis de Via Oberta us facilitaran la verificació o consulta de les condicions requerides a les ordenances perquè determinades persones i famílies puguin beneficiar-se dels ajuts, sense la necessitat que sigui el propi interessat qui hagi d’aportar la documentació acreditativa “en paper”.

Per exemple, amb el serveis de Via Oberta podreu:

  • Verificar la condició de titular de família nombrosa (servei TFN) o de família nombrosa monoparental (servei TFM), obtenir el certificat de nivell de renda (servei AEAT) i el volant d’empadronament a data 1 de gener de l’any en curs (servei Padró);  que són condicions i documentació necessària per accedir a la bonificació de l’IBI.
  • Verificar la condició de persona amb  mobilitat reduïda (servei ICASS) i  informe de les característiques del vehicle (servei Registre de vehicles de la DGT); que són condició i documentació necessària per gaudir de l’exempció de l’IVTM

Podeu consultar el catàleg de serveis Via Oberta disponibles a través del següent enllaç.

X