El Síndic de Greuges encomana a la Fundació Pi i Sunyer l’avaluació del compliment de la Transparència

pi_sunyerEl Síndic de Greuges, que en virtut de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, és el responsable d’avaluar el compliment d’aquesta Llei, ha encomanat a la Fundació Pi i Sunyer la realització del treball de camp per a la confecció de l’informe d’avaluació sobre el compliment de la Llei de la Transparència.

D’aquesta manera, doncs, segons l’article 92 de l’esmentada Llei, la competència per a avaluar el compliment d’aquesta llei correspon al Síndic de Greuges, qui ha d’establir els indicadors objectius que han de servir com a referència per a dur a terme la tasca avaluadora.

En aquest sentit, segons l’article 93, el Síndic de Greuges ha d’elaborar anualment i presentar al Parlament un informe general d’avaluació de l’aplicació d’aquesta llei i les autoritats i el personal al servei de les administracions, les entitats i els organismes compresos en l’àmbit d’aplicació d’aquesta llei tenen el deure de col·laborar amb el Síndic de Greuges en l’elaboració dels informes d’avaluació.

Per aquest motiu, recentment, el Síndic de Greuges ha enviat cartes als ens subjectes a la Llei per informar que properament la Fundació Pi i Sunyer iniciarà el treball de camp base per a la realització de l’informe i es demana a aquestes, la màxima col·laboració.

L’informe es realitzarà a partir de l’anàlisi de les webs municipals per una banda, i de la resposta d’un qüestionari que es farà arribar als ens locals i que hauran d’omplir i enviar, de l’altra.

De moment encara no s’han fet públics els indicadors objectius que han de servir com a referència per a dur a terme la tasca avaluadora, però entenem que el compliment de  l’inventari de transparència realitzat pel grup de treball de la Xarxa de Governs Transparència de Catalunya garanteix el compliment el de la Llei de Transparència de Catalunya.

X