El Síndic detecta un alentiment del compliment de les obligacions de transparència per part dels ens públics

El Síndic de Greuges Rafael Ribó ha presentat l’Informe anual sobre transparència, accés a la informació pública i bon govern, corresponent a l’any 2018. És el quart informe que elabora per avaluar el compliment de les obligacions de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

En aquest informe el Síndic revela que no s’observen canvis substancials en relació amb la situació descrita en l’informe anterior, afirmant que s’ha produït un relaxament i alentiment en el compliment de les obligacions de transparència, element clau per a recuperar la confiança de la ciutadania.

Els principals aspectes que si mencionen són els següents:

  1. Es mantenen les mancances detectades en anys anteriors, tot i els quatre anys des de l’entrada en vigor de la Llei.
  2. Les xifres sobre la manca de resposta a les sol·licituds d’accés són inacceptables.
  3. Cal aprovar el reglament de desplegament de la Llei.
  4. Cal augmentar l’esforç per difondre el dret d’accés a la informació, encara massa desconegut.

El Síndic és conscient que es tracta d’una llei complexa d’aplicar i que suposa un repte de grans proporcions, però també considera que ha de ser una prioritat pels representants polítics com un pas necessari i imprescindible per recuperar la confiança de la ciutadania en les institucions. Una oportunitat a potenciar tenint en compte l’inici d’un nou mandat en les corporacions locals.

A nivell de publicitat activa cal destacar que el grau de compliment varia en funció del tamany de l’administració. Compleixen de manera generalitzada la major part dels departaments de l’Administració de la Generalitat (84,6%), però només el 34,8% dels ajuntaments de poblacions de més de 50.000 habitants. En els ajuntaments de menys 50.000 habitants el compliment generalitzat és molt limitat o pràcticament inexistent. Destaca també en negatiu que, quatre anys després de l’entrada en vigor de la Llei, un total 787 ajuntaments presentin un incompliment greu (165) o ampli (622) en la publicació dels continguts essencials de la Llei.

En quant al dret d’accés a la informació pública, l’informe conclou que persisteix el seu desconeixement, i és especialment crític amb les xifres inacceptables de manca de resposta per part de les administracions (en el test de la ciutadana oculta en gairebé el 35% de les sol·licituds no s’ha donat ni denegat l’accés a la informació).

L’informe també destaca la necessitat de disposar d’un reglament de la Llei (actualment en treball), incrementar l’esforç per a difondre a la ciutadania el dret d’accés, i centrat en els ajuntaments, remarca la necessitat d’avançar en  codis ètics o elaboració de cartes de servei.

Finalment, i relatiu al portal de transparència AOC (solució que s’ofereix amb la Xarxa de Governs Transparents), l’informe indica que és la solució més utilitzada pel conjunt de l’àmbit local, i conclou que pot ser un vehicle idoni per introduir eines que millorin els continguts publicats, per facilitar-ne la comprensió i l’estructuració, i per incorporar de manera generalitzada instruments de comparació per a tot el conjunt d’ens que en fan ús.

En aquest sentit, recordar que des de l’AOC s’està treballant en el portal de transparència, per avançar en fer un portal més proper a la ciutadania (incorporant més i millors gràfics, així com un llenguatge més entenedor), amb més i millors automatitzacions (treballant des de l’origen de les dades), tot potenciant la reutilització de la informació del sector públic (amb un nou portal de dades obertes que facilita la publicació de les dades obertes pròpies dels ens).

Més informació:

Enllaç a la descàrrega complerta del  quart informe complert del Síndic

X