El servei “SOC – Programa de suport a la implementació de les Polítiques Actives d’Ocupació en municipis de menys de 500 habitants de Catalunya (MICROMUNICIPIS)” es publica a EACAT

El Servei Públic d’Ocupació de Catalunya obre la convocatòria de subvencions per a la formulació del Programa de suport a la implementació de les Polítiques Actives d’Ocupació en municipis de menys de 500 habitants de Catalunya (MICROMUNICIPIS)

Poden ser beneficiàries d’aquest nou programa de subvencions:

  1. ) Ajuntaments de municipis amb menys de 500 habitants de Catalunya o els seus organismes autònoms o altres entitats jurídiques de creació voluntària, depenent o vinculada a una administració local de municipis amb menys de 500 habitants de Catalunya.
  2. b) Agrupacions d’ajuntaments de municipis de menys de 500 habitants de Catalunya, amb personalitat jurídica, en les que figuri, en els seus estatuts de constitució o la seva carta fundacional, com a finalitat potenciar l’equitat d’aquests municipis de menys de 500 habitants i el seu veïnat o similar.

El termini per a la presentació de sol·licituds finalitza el 10 de juny de 2022.

Trobareu més informació en les seves bases reguladores.

Per tramitar aneu a Tràmits, en el Catàleg de tràmits i, concretament en el servei SOC – Programa de suport a la implementació de les Polítiques Actives d’Ocupació en municipis de menys de 500 hab. de Catalunya (MICROMUNICIPIS) 2022.

X