El Registre Públic de Contractes inclou noves funcionalitats per facilitar la tramesa i liquidació de menors

Com ja us vàrem avançar a la publicació de Novetats als serveis de contractació en aquest espai, estava previst afegir dues noves funcionalitats al Registre Públic de Contractes per facilitar la tramesa de les dades relatives a la contractació menors: fitxa específica per informar contractes menors funcionalitat de liquidacions massives

A principis d’any us vàrem comunicar que s’havia afegit la possibilitat d’informar de manera més senzilla els menors reduïts (menys de 5000 euros pel món local i  menys de 3000 euros per les universitats), tant per la funcionalitat d’informació mitjançant excel, com per la fitxa de càrrega individual a través d’una pantalla específica de menors reduïts que s’habilita marcant l’opció de sota a la fitxa d’adjudicació:

Des d’avui, disposeu també d’una opció específica per informar els contractes menors que superin l’import del menor reduït, marcant l’opció de sota:

Aquest nou formulari permet registrar contractes menors que:

  • Tinguin un únic lot
  • Abastin com a molt dos anys
  • No sigui estudis i dictàmens
  • No tingui IVA múltiple, compra pública d’innovació, contractació conjunta, imports a determinar, clàusules, garanties, ofertes, situacions contractuals o documentació associada.

Per informar contractes menors que no compleixin alguna de les característiques caldrà que feu servir el formulari general de contractes sense marcar les caselles “contractes menor” ni “contracte menor d’informació reduïda”.

D’altra banda, s’ha afegit també una funcionalitat que permet la liquidació massiva de menors per compliment, sense objecte de recurs, sense informe d’avaluació i sense termini prorrogat a través de la pantalla de sota:

 

Per a més informació teniu a la vostra disposició el Portal de Suport del Registre Públic de Contractes.

X