El MINHAP aprova una ordre que homogeneïtza els criteris de validació i generació de la factura electrònica

Document-128Després de 6 mesos de l’entrada en vigor de la Llei 25/2013 de factura electrònica, l’experiència adquirida respecte als problemes detectats en la presentació i recepció de la factura electrònica a través dels punts generals d’entrada de factures electròniques, la seva anotació en el registre comptable de factures, i posterior tramitació del procediment de conformitat i del reconeixement de l’obligació, han motivat al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques a aprovar aquesta ordre ministerial a fi d’establir criteris homogeneïtzadors pel que fa a la validació de la factura electrònica i, per tant, a la seva generació.

Concretament es tracta de regular l’ús d’extensions de la factura electrònica, entenent com a tals fragments addicionals d’informació estructurada afegits a aquella però amb un esquema propi diferent del de la factura, a fi de proporcionar la resposta necessària a l’especificitat del règim de facturació electrònica en determinats sectors i, així com la informació annexa a la pròpia factura, modificant, a aquests efectes, l’Ordre HAP / 1074/2014, de 24 de juny, per la qual es regulen les condicions tècniques i funcionals que ha de reunir el punt general d’entrada de factures electròniques, a través de la incorporació d’algunes millores.

Així mateix s’estableixen les normes de validació de les factures electròniques aplicables en fase d’anotació en els registres comptables de factures de les entitats de l’àmbit d’aplicació de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, per facilitar la seva aplicació homogènia per els mateixos, el que al mateix temps hauria de ser tingut en compte pels programes de facturació generadors de les factures electròniques, a fi de reduir bona part dels rebutjos  en aquesta fase inicial d’obligatorietat de la factura electrònica.

D’altra banda, també es regula l’ús del segell electrònic que preveu l’article 5.2 de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, en la presentació de factures electròniques.

Finalment, i tenint en compte la modificació recentment introduïda a la Llei 25/2013, de 27 de desembre, que, en el nou apartat 2 de la disposició addicional sisena, preveu que el Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques mantindrà actualitzat un directori de punts d’entrada de factures electròniques de les administracions públiques, es desenvolupa a través d’aquesta Ordre la composició, actualització, difusió i publicació del mateix.

La present Ordre s’estructura en dos articles, l’article primer que modifica l’Ordre HAP / 492/2014, de 27 de març, i article segon que modifica l’Ordre HAP / 1074/2014, de 24 de juny, una disposició transitòria i una disposició final.

X