El Consorci AOC oferirà el servei del portal de transparència als ens locals a partir del 15 d’octubre

portal_transparenciaEl Consorci AOC, amb la col·laboració de les Diputacions, ha realitzat satisfactòriament un pilot del portal de transparència

La Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, obliga als ens locals a garantir la transparència de la informació pública, per mitjà d’un sistema integral d’informació i coneixement en format electrònic. Aquesta obligació entra en vigor a partir del proper 1 de gener de 2016.

El Consorci AOC en col·laboració amb la Generalitat de Catalunya, les quatre Diputacions, el Consorci Localret, l’Associació Catalana de Municipis i la Federació de Municipis de Catalunya treballa en una solució comuna de transparència per als ens locals, que estarà a la vostra disposició el proper 15 d’octubre i que us permetrà comptar amb un portal de transparència propi.

Actualment s’ha realitzat ja un pilot d’aquest portal de transparència utilitzant com a base una mostra de les dades de l’Ajuntament de Manlleu, que disposa d’un dels espais de transparència de referència a Catalunya. Podeu consultar el pilot a l’adreça: transparencia.seu.cat. Aquesta web de demostració inclou la seu electrònica, l’espai de transparència i les dades obertes.

Beneficis del servei de transparència del Consorci AOC

Som conscients que els ens locals esteu rebent nombroses propostes per a desenvolupar el vostre portal de transparència, tant d’organismes públics (Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques) com de solucions privades. Per a ajudar-vos a decidir, us detallem els avantatges i factors diferencials de la nostra solució:

  • Assegura el compliment de les obligacions de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, aprovada pel Parlament de Catalunya, la qual amplia substancialment les obligacions de transparència respecte de la legislació de transparència estatal. No tenim constància que la solució del MINHAP compleixi totes les obligacions de la Llei de Transparència de Catalunya.
  • És un projecte realitzat conjuntament per la Generalitat de Catalunya, les quatre Diputacions i les entitats municipalistes de Catalunya, dins d’un Conveni marc de col·laboració, amb l’objectiu d’oferir un servei integral als ens locals, en relació a solucions tecnològiques comunes, assessorament jurídic, suport i assistència tècnica, guia d’implantació de la Llei, model d’ordenança de transparència i formació a càrrecs electes i tècnics municipals.
  • Facilitarà la feina administrativa dels ens locals, garantint que la nombrosa informació pública que aquests trameten habitualment a organismes supramunicipals es publicarà automàticament al portal local de transparència, amb l’objectiu d’evitar duplicar tasques administratives de tramesa o publicació d’informació.
  • El portal de transparència s’oferirà en diverses modalitats que permetran adaptar-se a les diferents necessitats de cada ens local. Aquestes modalitats són:
    • Portal integrat de seu electrònica, espai de transparència i dades obertes.
    • Portal de transparència i dades obertes, per als ens que disposen de la seva pròpia seu electrònica.
    • Portal de dades obertes, per als ens que disposen de la seva pròpia seu electrònica i espai de transparència. En la 1a fase, el portal de dades obertes inclourà només les dades de transparència  que disposen els organismes supramunicipals.

Disponibilitat del servei del portal de Transparència

A partir del proper 15 d’octubre es podrà sol·licitar aquest servei a través d’EACAT, de la mateixa manera que la resta de serveis que ofereix el Consorci AOC.

Un cop realitzada l’alta, es facilitarà a l’ens la informació necessària per autenticar-se al portal i poder començar a introduir aquelles dades pròpies de les que no disposem a les bases de dades dels ens supramunicipals. El Consorci AOC organitzarà sessions de formació i facilitarà manuals d’usuari.

Paral·lelament, des del Consorci AOC treballarem per introduir automàticament i sense cap intervenció de l’ens, totes aquelles dades de transparència que ja han estat trameses a entitats supramunicipals.

Formularis electrònics d’accés a la informació pública i de queixes, propostes i suggeriments.

Us recordem que teniu a la vostra disposició, dins del servei e-TRAM, per donar compliment a la Llei de Transparència de Catalunya, els formularis electrònics d’accés a la informació pública i  el de queixes, propostes i suggeriments.

Actualment, més de 800 ens locals de Catalunya, ja tenen disponible el formulari  Sol·licitud d’accés a la informació pública del Consorci AOC, que es va activar automàticament el passat 9 de juliol a tots els ens usuaris d’e-TRAM que disposaven del tràmit d’instància genèrica. Recordeu però que els ens que heu optat per a no utilitzar el catàleg que l’e-TRAM ofereix per defecte, i per tant només enllaceu a la descripció i/o formulari, haureu d’enllaçar el tràmit al vostre catàleg o seu electrònica seguint les instruccions que via EACAT se us van fer arribar.

Aquells ens que no disposeu d’aquests formularis i vulgueu disposar-los, podeu sol·licitar-ho a través de l’EACAT: Sol·licitud formulari

X