Les dades de la Renda 2020 ja es poden consultar a Via Oberta

Les dades de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) corresponents a l’exercici 2020 ja es poden consultar a través de Via Oberta. També estan disponibles les modalitats de consulta de les pensions públiques exemptes percebudes per una persona física o jurídica i de l’Impost d’Activitats Econòmiques en el quals es troba matriculat un contribuent.

Pel que fa als certificats calculats de renda (individual de nivell de renda, renda per a prestacions socials i renda per a beques) es calculen en base al disseny de registre que proporciona l’Agència Estatal d’Administració Tributaria (AEAT) i, per tant, la consistència dels seus resultats depèn de l’emissor de dades. En el cas que detecteu incongruències en les dades de les consultes, si us plau, feu arribar un correu a Suport i ens posarem en contacte amb l’AEAT.

A la Carta de Servei hi trobareu la composició dels certificats de nivell de renda i tota la informació necessària: com fer les consultes, quines dades s’obtenen, exemples de consulta i els possibles codis de resultat o d’error.

Nou model de l’Impost de la Renda de les Persones Físiques per a l’exercici 2020

A partir de l’exercici 2020, el servei web de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques es basa en un nou model de subministrament d’informació, que comporta una modificació de tota l’estructura de la modalitat IRPF.

Segons l’AEAT aquest canvi de format comporta que a partir de l’exercici 2020 “s’ofereix tota la informació de caselles disponibles, el qual implica que:

  • Es subministraran separadament totes les caselles amb contingut de la declaració i no solament les caselles de sumatori de rendes del mateix tipus.
  • Es subministraran totes les rendes vinculades al contribuent, que permetrà la imputació de cada renda a cadascun dels membres de la unitat familiar en els supòsits en que la modalitat de la declaració sigui conjunta
  • Per les rendes imputades per Entitats en Règim d’Atribució de Rendes, es facilitarà individualitzant les rendes de cada entitat.”

Nova integració per a la modalitat “Certificat IRPF”

Les administracions consumidores del servei mitjançant pantalles EACAT poden consumir directament, sense necessitat de fer transformacions o sol·licitar noves autoritzacions.

Les administracions consumidores del servei de forma integrada a través de serveis web necessiten adaptar els seus desenvolupament a les noves especificacions del “Certificat IRPF” publicades al portal de supoort.

A partir de l’exercici 2020, el servei respon amb un nou disseny XML per les dades específiques, similar al que té el programa Renda Web, i un diccionari amb totes les caselles i les seves descripcions que es troba publicat al portal de l’AEAT, on es podrà accedir a totes les noves versions:

El retorn de la informació per als exercicis anteriors al 2020 no requerirà d’adaptacions per part de les administracions, el servei retornarà la informació en el format corresponent per a cada exercici fiscal sol·licitat.

X