Designació dels membres de les meses electorals i el tractament de dades personals

El sorteig, per part dels Plens municipals, de les persones que formaran les meses electorals i la posterior publicació de les Actes amb els resultats, ha d’efectuar-se respectant les disposicions legals reguladores del règim electoral, local, jurídic i també les relatives a la protecció de dades personals.

A la pràctica, complir amb l’establert en aquesta normativa pot generar dubtes d’adequació o de proporcionalitat amb la finalitat perseguida.

Doncs bé, l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (APDCAT) s’ha pronunciat recentment sobre aquesta qüestió en el Dictamen CNS 40/2020, de 30 de novembre. Els trets més rellevants d’aquest Dictamen són els següents:

  • El sorteig per designar els membres de la mesa electoral és un acte públic, del qual ha d’estendre’s Acta del Ple municipal i publicar-la a la web de l’ens per exigència legal.
  • És un tractament de dades personals lícit, si bé han d’observar-se els principis del RGPD.
  • La identificació de les persones ha de realitzar-se a partir del nom, cognoms i quatre xifres numèriques aleatòries del DNI (o document equivalent), en aplicació del principi de minimització.
  • Quan s’ha efectuat el sorteig i ha transcorregut la legislatura, decau la finalitat del tractament de les dades, en aplicació de la limitació del termini de conservació.

Aquest Dictamen de l’APDCAT suposa una novetat respecte el criteri de l’AEPD fixat a l’Informe 0219/2016, que alhora es basa en un Acord de la Junta Electoral Central.

Sigui com sigui, en el cas dels ens usuaris del servei de Govern Obert de l’AOC cal tenir en compte que les Actes del Ple es publiquen als respectius Portals de Transparència quan es trameten a la Direcció General d’Administració Local.

L’APDCAT indica que els ens usuaris d’aquest servei han de comunicar a l’AOC (encarregat del tractament), les actuacions a realitzar en relació amb la tutela dels de protecció de dades personals. Per a més informació sobre aquesta qüestió, consulteu la FAQ Què passa si detecto una acta de ple amb dades personals?

X