Consideracions jurídiques per l’accés al nou servei de Via Oberta de consulta d’inexistència d’antecedents penals

Arran de l’entrada en vigor de la Llei 26/2015, de 26 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i l’adolescència, les administracions públiques en general, i el nostre sector públic català en particular, tenen l’obligació de comprovar com a requisit per l’accés i exercici de les professions, oficis i activitats que impliquin un contacte habitual amb menors, el fet de no haver estat condemnat per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual.

A tal efecte, qui pretengui l’accés a aquelles professions, oficis, etc, haurà d’acreditar aquesta circumstància mitjançant l’aportació d’una certificació negativa del registre central de delinqüents sexuals del Ministeri de Justícia.

El Consorci AOC ha posat en producció el nou servei de Via Oberta “Certificat d’inexistència d’antecedents penals”, presentat en el post de data 10 de febrer de 2016  del Blog d’Administració Oberta.

A l’igual que els altres serveis de Via Oberta, per poder autoritzar que realitzeu la petició de dades, la LOPD ens obliga a comprovar:

1)      Que teniu competència per demanar les dades. (competència legal de l’ens)

2)      Que les dades que voleu substituir les demaneu en un procediment concret, regulat i actual. (compliment del principi de finalitat legítima).

Els dos punts anteriors s’han d’indicar en la casella “Normativa que regula el tràmit” del formulari de sol·licitud del servei. La competència l’atorga, a banda de la Llei de Bases de Règim Local,  el propi requeriment de la Llei 26/2015, de 26 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i l’adolescència,  la Llei 45/2015 de voluntariat per a treballar amb menors, La Llei 10/1999, per obtenir permís per la tinença de gossos perillosos, etc…com a exemples.

Cada normativa específica marcarà la finalitat legítima.

 

 3)      Que no es trenqui el principi de proporcionalitat (és a dir que no demaneu més dades de les que són necessàries). Ara per ara, no es trenca aquest principi, doncs és un requeriment legal. Quan entri en funcionament el Registre Central de Delictes Sexuals, s’haurà de demanar les dades contra aquest registre i no pas al general d’antecedents penals.

4)      Finalment que la cessió es realitzi amb consentiment o que hi hagi una norma amb rang de llei que l’eximeixi.

De moment no hi ha cap llei que eximeixi d’aquest consentiment, així que s’haurà de recollir el consentiment de la persona afectada.

La Plataforma d’Intermediació del MINHAP ens demana el document on es recull el consentiment del ciutadà autoritzant a l’ens a fer les consultes telemàtiques de les seves dades al RCP del Ministeri de Justícia. És per això que us demanem que adjunteu aquest document amb la sol·licitud del servei.

La majoria de sol·licituds rebudes sol·licitant el servei són originades perquè teniu la necessitat de complir aquest requisit per a processos selectius actuals concrets o bé per tractar de regularitzar la situació del personal ja contractat pels ens locals o el seu sector públic. En ambdós casos, els requeriments són els mateixos: competència de l’ens, normativa del procediment concret i actual, proporcionalitat i consentiment de l’afectat. En el cas d’aportar la normativa del procediment concret i real, ara per ara, alguns ajuntaments estan aportant decrets d’alcaldia o resolucions on indiquen el procediment que seguiran i les persones que estan afectades i en virtut de la seva vinculació amb menors (monitors esplai, de piscina, de música, professors,…), també el document que lliuren als empleats per a sol·licitar el seu consentiment perquè l’ens consulti aquesta dada personal d’ells a través de mitjans electrònics directament al Ministeri de Justícia.

Us adjuntem l’enllaç a la Resolució SLT/352/2016, de 9 de febrer, per la qual es publica la Instrucció 1/2016, sobre el requisit d’accés i d’exercici dels llocs de treball que impliquen contacte habitual amb menor, de l’Institut Català de la Salut de la Generalitat de Catalunya,  (DOGC d’avui, 18/02/2016, núm. 7061), com a bon exemple de regulació específica per la finalitat legítima de processos selectius i gestió interna.

La finalitat que autoritzarem és la mateixa, ja que es diu “processos selectius i gestió interna”, i us serveix tant per processos interns i externs.

També tenim una sol·licitud per la finalitat d’Autoritzacions, permisos i llicències, en virtut de la comprovació dels antecedents penals del propietari d’un gos potencialment perillós.

Esperem que us serveixi aquest post com a guia per poder acomplir amb els requeriments legals de la nova Llei de modificació del sistema de protecció a la infància i a l’adolescència.

X