Consentiment i factura electrònica

La Dirección General de Tributos ha emès un informe sobre la forma en què el destinatari de la factura electrònica ha de prestar el seu consentiment: de forma expressa o de forma tàcita que constitueixi un consentiment informat i que es pugui revocar.

Estableix que no serà suficient que el expedidor conegui o sol·liciti una direcció electrònica del destinatari de la factura, o la simple informació al mateix de la possibilitat d’accedir i recepcionar la seva factura a través d’un portal o bústia electrònica i descarregar-la. Serà necessària la constància expressa (mitjançant l’acceptació o no  en un document) o tàcita (constància de l’accés a la web o portal de l’expedidor on es posin a disposició les factures-e i no ha comunicat rebuig a la recepció) de que el destinatari ha donat el seu consentiment informat a la factura electrònica.

X