Com es valida una representació?

Aquelles representacions que porten annexat un document que les recolza, és a dir, un document que dona fe de l’existència d’aquella representació requereixen d’una validació per part d’un treballador públic amb perfil jurídic.

Al Representa, el Registre d’Apoderaments de les Administracions Públiques de Catalunya, es poden crear dos tipus de representacions en funció d’allò que les recolza, representacions voluntàries o bé, representacions refrendades per un document anterior. Les representacions voluntàries no requereixen validació, sinó simplement acceptació per part del representant i quan se sol·licita la seva creació queden en “Pendent d’acceptació” a l’espera d’aquesta acció.

Les representacions refrendades per un document anterior, requereixen de validació. D’aquesta manera, necessiten validació:

  • Si persona física sol·licita inscripció de poders cap a persona física
  • Si persona física sol·licita inscripció de poders cap a persona jurídica
  • Si persona jurídica atorga poders a persona física
  • Si persona jurídica atorga poders a persona jurídica
  • Si persona jurídica sol·licita inscripció de poders cap a persona física
  • Si persona jurídica sol·licita inscripció de poders cap a persona jurídica

Per altra banda, les representacions voluntàries de persona física no requereixen validació, però en el cas que aquestes aportin un poder, aquesta representació haurà de ser validada. Aquest seria el cas de:

  • Si persona física atorga poders a persona física, tot aportant uns poders
  • Si persona física atorga poders a persona jurídica, tot aportant uns poders

Qui valida les representacions realitzades quan requereixen validació?

Aquesta és una qüestió organitzativa, davant la falta de precisió de la llei sobre aquesta qüestió. Per aquest motiu, des de REPRESENTA s’ha optat que la validació de poders la durà a terme:

• Apoderament general: l’ens la seu del qual s’ha accedit per inscriure la representació (en el cas de representacions realitzades per via telemàtica) o l’ens al que s’ha acudit per realitzar la representació (en el cas de representacions realitzades per la via presencial)
• Apoderament a organisme: ens concret al qual s’atorga la representació
• Apoderament a tràmits: ens concret al qual s’atorga la representació

En aquest sentit, cal tenir en compte que és un registre col·laboratiu de responsabilitat compartida, de manera que és recomanable confiar en l’actuació d’altres administracions usuàries, sense perjudici que amb posterioritat pugui requerir-se a l’interessat l’acreditació de la representació. Per a més informació: FAQ validació

Com validar una representació?

Per validar els poders cal tenir el rol de VALIDADOR. Quan aquest accedeix a Representa, el servei li mostra una pantalla amb totes les representacions que s’han inscrit al seu ens i que requereixen la comprovació que amb la documentació aportada a la representació, és suficient per a poder atorgar la representació cap al representant. El validador pot revisar la documentació i validar-la o denegar-la, tot motivant-la. Per a més informació sobre el detall del procediment: FAQ validació

Quina documentació es pot adjuntar a una representació?

A la pràctica només s’admeten documents notarials, o documents privats verificats per qualsevol altre fedatari públic perquè són els únics que reuneixen els requisits de la LPACAP (queden exclosos altres documents com, per exemple, escanejos sense elements d’autenticitat o fotografies).

Si en el document notarial no hi figura el CSV (codi segur de verificació), heu de tenir en compte el següent:

  • Si es presenta en una oficina de registre, ha de ser una primera còpia emesa per la notaria.
  • Si es presenta telemàticament, ha de ser un document original electrònic o bé una còpia autèntica, proporcionada per una oficina d’assistència en matèria de registre.

Des del Grup Jurídicp-Organitzatiu de Representa, format per la Generalitat de Catalunya, les 4 Diputacions i una vintena d’ens locals estem treballant per definir les diferents casuístiques i establir bones pràctiques en aquest sentit.

Com m’assabento que hi ha representacions pendents de validar?

El servei permet configurar una adreça de correu-e o grup de distribució on enviar avisos setmanals de les representacions que hi ha pendents de validació per a la seva gestió. Per a més informació: FAQ de validació

X