Com derivar les sol·licituds d’accés a la informació pública entre ens públics de Catalunya?

tramesa_genericaLa Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, regula en el seu article 30 la derivació de les sol·licituds d’accés la informació entre ens públics. Concretament diu: “en el supòsit que la sol·licitud d’accés a la informació es dirigeixi a una entitat o òrgan administratiu que no disposi de la informació, aquest ha de derivar-la a l’entitat o l’òrgan que en disposi, si el coneix, o a l’oficina responsable de la informació pública que correspongui, en un termini de quinze dies naturals, i comunicar al sol·licitant a quin òrgan s’ha derivat la sol·licitud i les dades per contactar-hi”.

Per tal de facilitar i agilitzar la gestió la derivació d’aquestes sol·licituds d’accés, el Consorci AOC posa a disposició del ens públics de Catalunya la tramesa genèrica d’EACAT que permet fer la derivació per mitjans electrònics.

La tramesa genèrica EACAT és un tràmit pensat per a que qualsevol ens públic de Catalunya pugui enviar a qualsevol altre ens públic català una tramesa per comunicar-li telemàticament tot allò que no té un servei o tramesa específica dins de l’EACAT, com és el cas de la derivació de les sol·licituds d’accés a la informació pública.

Important: en el cas d’enviament de trameses genèriques a organismes del sector públic de la Generalitat de Catalunya, la tramesa s’ha d’enviar al Departament de la Generalitat del qual depèn l’organisme en qüestió, i els serveis centrals del Departament seran els encarregats de derivar la tramesa a l’ens corresponent. Per a saber els ens del sector públic de la Generalitat de Catalunya i el Departament del qual depenen podeu consultar el Registre del sector públic de la Generalitat de Catalunya.

Com totes les comunicacions d’EACAT, la tramesa genèrica genera un assentament en el registre de sortida de l’ens origen i un en el registre d’entrada de l’ens destí. A més, la tramesa ha d’anar signada obligatòriament mitjançant un certificat digital.

Com es fa?

Per crear una tramesa genèrica, un cop autenticats dins l’EACAT, heu de seguir aquests passos:

– Informar el destí al camp “A quin ens us dirigiu”

– Emplenar el formulari amb, com a mínim, tots els camps requerits

– Validar-lo

– Signar-lo

– Prémer el botó “Envia” (el formulari s’enviarà generant automàticament els corresponents registres d’Entrada i Sortida)

Per veure com gestionar una sol·licitud d’aquest tipus, el Consorci AOC us recomana llegir el model d’expedient de com gestionar les sol·licituds d’accés a la informació pública

X