Canvis en la normativa reguladora dels Títols de Família Nombrosa (TFN)

La Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i adolescència, ha introduït, entre d’altres, un canvi en les condicions de manteniment de la condició de família nombrosa, d’acord amb el qual el títol de família nombrosa seguirà en vigor encara que el nombre de fills que continuïn complint les condicions per a formar-ne part sigui inferior a tres, sempre i quan almenys un d’ells reuneixi les condiciones previstes a la Llei. No obstant això, en aquests casos, la vigència del títol s’entendrà exclusivament respecte dels membres de la unitat familiar que hi continuïn formant part i no serà aplicable als fills que ja no compleixen les condicions.

Provisionalment, i fins a la implantació de la nova configuració dels títols per part del Departament de Benestar Social i Família, el servei de consulta de TFN (Via Oberta) retornarà aquests títols com a NO vàlids.

Us informarem al més aviat possible de la previsió d’adequació de la informació als nous criteris. Per a més informació sobre el servei de consulta de TFN podeu consultar la carta de serveis TFN – Via Oberta.

X