Bústia Ètica, canal d’alertes o denúncies: 10 idees per entendre-ho

La Bústia Ètica iniciarà els treballs per a la fase de pilotatge durant el darrer trimestre del 2021

Per a que et puguis fer una idea més clara i fonamentada dels conceptes de la bústia ètica, des de l’AOC hem creat un recopilatori de deu idees clau que t’ajudaran a entendre millor el què és i quina necessitat en té el món local de disposar del servei:

1) Nomenclatura: La bústia ètica també rep el nom de canal de denúncia o alerta interna . Aquests breus matisos de diferència rauen en la disposició del canal d’una manera més ampla o circumscrita concretament a l’aplicació de la Directiva.

2) Directiva (UE) 2019/1937: La Directiva, de protecció persones alertadores, es publicà al 2019. Aquesta iniciativa normativa europea estableix unes normes mínimes comunes per protegir les persones que denunciïn determinades infraccions del Dret de la Unió. En aquest sentit, va posar de manifest el paper clau que desenvolupen les persones alertadores per prevenir i descobrir infraccions, casos de frau i corrupció i altres conductes que lesionen greument l’interès públic.

3) El termini de transposició: tot i que els Estats membres l’haurien de transposar com a molt tard el 17 de desembre de 2021, de moment, no es preveu que sigui així dins del termini per a la mateixa. Ara mateix no és clar si la directiva és d’aplicació directe. La directiva és d’aplicació a tots els ens del sector públic. Ara bé, la directiva permet, via transposició, eximir de l’obligació als ajuntaments de menys de 10.000 habitants o entitats públiques de menys de 50 persones treballadores.

4) Règim intern: És un canal intern dissenyat per rebre denúncies presentades pels propis treballadors de l’ens local o bé per persones que s’hi relacionin en l’àmbit laboral, o per tercers vinculats contractualment amb l’ens local; amb l’objectiu de posar de manifest (alertar) sobre conductes comeses en el si del corresponent ens local. Com a mínim, s’ha de possibilitat denunciar les infraccions a què es refereix la Directiva comeses en el si de l’ens local. Aquelles bústies de denúncia o canals que tinguin un àmbit d’aplicació diferent, si no reuneixen la totalitat dels requisits i garanties exigits per la Directiva, caldrà que ho indiquin de manera expressa i comprensible de manera que no puguin induir a confusió.

5) Disseny des de l’òptica jurídica: El canal s’ha de dissenyar, establir i gestionar d’una manera segura que garanteixi la confidencialitat de la identitat de la persona denunciant i també de qualsevol tercer esmentat a la denúncia. També, que impedeixi l’accés a la denúncia a personal no autoritzat. Per últim, el tractament de dades personals s’ha de fer d’acord amb la normativa d’aplicació, i específicament el Reglament General de Protecció de Dades.

6) Informació sobre el canal: disposar d’una informació clara, complerta i adequada pot contribuir a promoure la comunicació d’informació mitjançant canals de denúncia interna.

7) Externalització del Servei: La Directiva disposa que els canals interns d’alertes es poden gestionar internament, o els pot proporcionar un tercer. Posem èmfasi en què en el cas que la gestió sigui interna s’haurà de designar una persona o departament imparcial que sigui competent per seguir les denúncies. Es podria determinar que les denúncies s’haguessin de presentar per escrit o verbalment, o d’ambdues maneres.

8) Fons europeus Next Generation: pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. També cal tenir present, que l’ordre HFP/1030/2021 obliga a tota entitat, decisora o executora, que participi en l’execució de mesures del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR), a disposar d’un “Pla de mesures antifrau” que prevegi l’existència de mesures de detecció (annex II.B.5). És en aquest marc la Bústia Ètica és una de les mesures proposades (no obligatòries) dins de les polítiques d’integritat pública.

9) La història catalana de les Bústies Ètiques: Gràcies a l’impuls que l’Ajuntament de Barcelona en col·laboració amb Xnet han fet per les bústies ètiques, el territori té bons exemples de governs que han disposat de canals segurs de participació electrònica. Alguns d’ells són: el propi Ajuntament de Barcelona, l’Ajuntament de Lleida, l’Ajuntament de Mollet del Vallès, l’Ajuntament de Terrassa o la Generalitat de Catalunya.

10) Fase de pilotatge i futur desplegament: Actualment, el servei de Bústia Ètica que prestarà el Consorci AOC es troba en fase de pilotatge des del darrer trimestre del 2021 i té l’objectiu desplegar-lo durant el 2022 a la resta dels ens de Catalunya que ho sol·licitin.

Per últim, a banda de la Guia ràpida de la Directiva que l’Oficina Antifrau de Catalunya va elaborar, et recomanem la lectura de la plana web dedicada a la Bústia Ètica que ha creat la Diputació de Barcelona. Podràs trobar aquesta i altra informació i, també, altres materials de suport molt interessants.

Taula rodona del Congrés de Govern Digital 2021: Plans d’integritat i bústia ètica: eines per lluitar contra la corrupció

Dins del Congrés de Govern Digita 2021, es va dur a terme la taula rodona “Plans d’integritat a l’administració local“, a càrrec de Lluís Corominas, director de la Fundació Transparència i Bon Govern Local i cap de l’Àrea de Continguts de l’ACM, i de Pilar de Diego, Cap de l’Oficina de la Secretaria General de la Universitat Pompeu Fabra.

L’ACM, mitjançant la Fundació Transparència i Bon Govern Local, treballa en un projecte perquè els ens locals incorporin, com a segell de qualitat democràtica, els plans d’integritat com a base d’una futura compliance al sector públic que, a més del compliment normatiu, sigui una veritable mostra de compromís amb una cultura d’integritat i probitat institucional.

La Universitat Pompeu Fabra ha fet una revisió exhaustiva del Codi ètic de la Universitat dotant-lo de mecanismes de seguiment i de revisió específics i formals. D’una banda, s’ha creat la Comissió d’Integritat per a la interpretació i l’actualització permanent i l’aplicació dels principis ètics consagrats al Codi. I d’altra banda, s’ha creat una bústia electrònica (“Línia ètica”), oberta per a consultes o alertes de possibles incompliments dels principis del Codi Ètic


Més informació:
1) Directiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2019, relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión.

2) Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

3) Guia ràpida Directiva (UE) 2019/1937 del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d’octubre, relativa a la protecció de les persones que informin sobre infraccions del Dret de la Unió. Oficina Antifrau de Catalunya.

4) Explicació exhaustiva a la plana dedicada a la Bústia Ètica, Diputació de Barcelona.

5) Xnet

6) Taula rodona del Congrés de Govern Digital 2021: link al vídeo de la sessió “Plans d’integritat i bústia ètica: eines per lluitar contra la corrupció”.

7) Entrada anterior sobre la Bústia Ètica al Blog de l’AOC

X