Benestar i Família estalvia 2M€ amb l’ús del servei Prestacions de l’INSS (Via Oberta)

El passat mes de gener de 2014, la Subdirecció General de Prestacions Socials del Departament de Benestar i Família va incorporar als seus procediments de gestió de prestacions socials les consultes telemàtiques “massives” al servei de consulta de Prestacions de l’INSS, al qual hi accedeixen des de la plataforma PICA de la Generalitat que està integrada amb Via Oberta.

La sistematització de les consultes realitzades a aquest servei, en combinació amb les consultes a Padró i Renda, ha permès al Departament revisar els imports que s’abonen a les persones beneficiàries de prestacions socials d’acord amb els ingressos reals que perceben, evitant, així, pagaments indeguts, la qual cosa ha repercutit directament en un estalvi econòmic de més de 2M€!

Si només es consideren les consultes massives de prestacions a l’INSS, que abans es feien de manera individual expedient a expedient, l’estalvi “directe” que s’ha generat s’apropa als 500.000 €, segons fonts del propi departament.

A més del guany econòmic obtingut, també destaquen els beneficis següents:

  • En les revisions d’ofici dels expedients de Pensions No Contributives i de Llei, AUGMENT DE LA GARANTIA DE VERACITAT de les dades que acrediten les condicions necessàries per ser beneficiari d’una prestació social econòmica.
  • OPTIMITZACIÓ DE LA GESTIÓ dels expedients en la primera instància: 65.000 expedients tractats, 2.600 expedients detectats “a revisar” i  1.600 expedients resolts en només tres mesos.

Podeu consulta la carta de serveis de L’INSS al web del Consorci AOC.

X