Afectacions del tancament de DESA’L a les consultes per lots de Via Oberta i la gestió documentals de les consultes d’interoperabilitat

El tancament del servei DESA’L, el passat 13 de març, afecta a les consultes per lots de Via Oberta i a la gestió documental dels pdfs que es generaven per aquells ens que havien sol·licitat de forma expressa el servei DESA’L per a consultar, descarregar o desar la documentació generada pel servei Via Oberta.

En concret, el tancament de DESA’L produeix tres tipus d’afectacions diferents:

1. Consulta per lots dels serveis “IRPF”, “Consulta de dades d’identitat”,  “Volant de Convivència” i “Volant de Residència”

Les consultes per lots d’aquests quatre serveis, es realitzaven de forma manual mitjançant la càrrega d’un fitxer .csv, elaborat per l’usuari i l’obtenció asíncrona o diferida dels resultats a través de respostes individualitzades, en format PDF, a les carpetes corresponents de DESA’L.

Donada la complexitat de la resposta d’aquests tres serveis no és possible el retorn d’un únic fitxer mostri els resultats de totes les consultes del lot. Sinó que els ens usuaris havien d’accedir a DESA’L per a consultar i/o descarregar els PDFs de resposta. 

Així doncs, amb el tancament de DESA’L, a partir del 13 de març, no existeix la possibilitat d’emmagatzemar les respostes, i aquestes quatre modalitats (IRPF, Consulta de Dades d’Identitat, Volant de Convivència i Volant de Residència) fins a finals de 2021 no poden consultar-se per lots, sinó que només es trobaran disponible:  

  • De forma massiva: Via integració
  • De forma individual: per pantalles EACAT

Es preveu que amb la disponibilitat del nou DESA’L, a finals d’any, es recuperin aquestes noves consultes per lots, i els ens que ho requereixin puguin novament obtenir els pdfs de resposta. 

2. Consulta per lots de serveis de resposta simple

Alguns dels serveis de Via Oberta tenen certes modalitats de consulta que permeten la càrrega d’un fitxer elaborat per l’usuari que, fins ara, retornaven dos tipus de resposta:

  • Aquests serveis també permetien l’obtenció asíncrona o diferida les respostes individualitzades, en format PDF, de cadascuna de les peticions sol·licitades en el lot, les quals s’emmagatzemaven a DESA’L. Amb el tancament de DESA’L, ja no és possible consultar o descarregar les respostes individualitzades, en format PDF, de cadascuna de les consultes del lot.
  • D’altra banda, la simplicitat de la resposta “consta, no consta”, “si, no”, “una quantitat determinada”, etc… d’aquestes consultes per lots, també permeten l’obtenció asíncrona o diferida d’un altre fitxer que resol de forma única la resposta de totes les consultes del lot.

Aquesta resposta no es veu afectada pel tancament de DESA’l i el fitxer resultant es continuarà anant a buscar a l’EACAT passades unes hores des que s’ha realitzat la petició. No obstant, per si sol aquest fitxer no contindria evidències necessàries per a incloure’l dins l’expedient administratiu. Per aquest motiu, actualment s’està avaluant la possibilitat d’incorporar modificacions en el fitxer que el dotin de les garanties jurídiques necessàries. Fins que aquestes modificacions no estiguin resoltes, s’aconsella a les administracions obtenir el pdf de resposta que conté l’evidència electrònica de la consulta, mitjançant consultes individualitzades per pantalles d’EACAT.

3. Consultes síncrones

Tots els usuaris que haguessin sol·licitat expressament el servei de DESA’l per Via Oberta, fins el 13 de març, també podien consultar, descarregar o emmagatzemar els resultats de les consultes síncrones realitzades per pantalles EACAT.

D’aquesta forma, no els era necessari descarregar els pdfs en el moment de realitzar la consulta per pantalles, sinó que podien trobar les respostes guardades, en format PDF, a les corresponents carpetes de DESA’l indicades al camp ID_EXPEDIENT del fitxer de peticions.

A partir del 13 de març de 2021 ja no s’ha emmagatzemat cap justificant de consulta de Via Oberta per pantalles EACAT a DESA’L i els ens consumidors hauran de descarregar-se i emmagatzemar, per si mateixos, aquests PDFs de resposta.

D’altra banda, tots els usuaris de DESA’L que ho requereixin podran sol·licitar fins el 30/04/2021, mitjançant una petició a Suport, una exportació de tota la documentació que tenen arxivada a DESA’L per tal que les puguin incorporar als seus sistemes d’informació i d’arxiu en compliment de les condicions de prestació del servei de DESA’L.

X