Què ha de fer un ens local si rep una sol·licitud de reunió amb un càrrec electe?

Imaginem que una associació de veïns demana una reunió amb l’alcalde del seu municipi perquè vol proposar unes obres de millora al seu barri. Què ha de fer l’ens?

Atenent a la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern , l’ens local ha d’elaborar un codi de conducta dels seus alts càrrecs i de tots els compromisos que inclou el codi de conducta, n’hi ha un de clau:

  • Publicar al portal de transparència les entrevistes, reunions o similars que mantinguin amb persones físiques o jurídiques que siguin considerades grups d’interès.

Si ja disposes de codi de conducta t’expliquem amb una infografia què ha de fer l’ens local davant d’una sol·licitud de reunió amb una persona que ocupa alt càrrec.

Encara tens dubtes sobre els grups d’interès? Consulta la informació complementària:

 

 

X