Extinció del servei TESTRA a setembre de 2018

Atès que l’1 de juny de 2015 va entrar en vigor les previsions, contingudes en la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del sector públic i altres mesures de reforma administrativa, per configurar un Tauler Edictal Únic, a través del “Butlletí Oficial de l’Estat”, la qual disposa que a partir d’aquesta data, els anuncis de notificació que realitzi qualsevol administració pública quan els interessats en un procediment siguin desconeguts, s’ignori el lloc o el mitjà de la notificació, o bé intentada aquesta, no s’hagués pogut practicar, s’hauran de publicar necessàriament en el BOE.

Atès que el 23 de maig de 2015, es va publicar el Reial Decret 385/2015, de 22 de maig, pel qual es modifica el Reial Decret 181/2008, de 8 de febrer, d’ordenació del diari oficial «Butlletí Oficial de l’estat”, creant-se i regulant-se el Suplement de notificacions a fi de crear el Tauler Edictal Únic (TEU) i que l’1 de juny de 2015, el Consorci AOC va posar a disposició de les administracions locals catalanes, una nova tramesa d’EACAT Tràmits que permet gestionar la comunicació dels edictes de notificació al Tauler Edictal Únic (TEU) del Butlletí Oficial de l’Estat (BOE).

Donat que el servei de publicació al TESTRA es va mantenir de forma provisional fins que les administracions encaminessin únicament les seves notificacions cap al sistema edictal TEU i que actualment, els volums de consum del servei TESTRA són gairebé inexistents, essent utilitzat només per 4 administracions locals catalanes.

Per aquests motius, per Resolució de 28/03/2018 la Direcció del Consorci AOC es va resoldre l’extinció del servei TESTRA. Conseqüentment, els informen que es va acordar un període transitori de 5 mesos, en el que el servei continuarà operatiu, per a que puguin integrar els seus sistemes amb el TEU.

En aquest sentit, els recordem que poden integrar-se mitjançant la tramesa d’EACAT Tràmits que permet gestionar la comunicació dels edictes de notificació al Tauler Edictal Únic (TEU) del Butlletí Oficial de l’Estat (BOE), la informació disponible de la qual la trobaran enllaçada en l’enllaç següent https://www.aoc.cat/knowledge-base/document-dintegracio-tauler-edictal-unic/

X