Canvis als perfils dels certificats per adaptar-los a la normativa EIDAS (21/06/2017)

Durant la segona quinzena del mes de juny està prevista l’aplicació de canvis als perfils de certificats digitals inclosos al catàleg de l’AOC per adaptar-los a la normativa EIDAS. La data definida per la intervenció i la posada en marxa d’aquests canvis és el 21 de juny.

A continuació us detallem alguns dels canvis que s’aplicaran i us ampliem la informació sobre els nous perfils de certificats de pseudònim i representant:

Canvis que afecten al perfil de la T-CAT personal en targeta

Canvis que afecten a la T-CAT P (personal en programari)

  • Aquest certificat deixarà d’incloure l’opció de xifrat.

Nous perfils inclosos al catàleg de certificats: Inicialment aquests certificats s’emetran només des de l’Entitat de Registre de l’AOC. Incorporen la validació de documents oficials acreditatius del pseudònim i/o representant, afegits a la sol·licitud

  • Certificat T-CAT de pseudònim: Es tracta d’un certificat de signatura per el treballador públic amb pseudònim de nivell alt. Les dades personals no apareixeran en el certificat, ja que aquests seran substituïts pel pseudònim indicat. L’emissió d’aquests certificats es farà sota la valoració prèvia de l’acreditació legal del pseudònim que haurà d’acompanyar la sol·licitud. S’acceptaran molt específicament per usos justificats en que no es puguin mostrar les dades del titular i per persones que, dins de la seva organització ja disposin de pseudònim regulat, cas dels funcionaris de presons, mossos d’Esquadra etc….
  • Certificat T-CAT de representant: És un certificat electrònic de representant davant les AAPP de nivell alt, que s’incorporarà al Catàleg de certificats emets per l’AOC amb l’adaptació d’aquest a la normativa eIDAS. Aquest es demanarà sempre acompanyat d’un arxiu pdf que acrediti el nomenament del representant. El document ha de ser una publicació del diari o butlletí oficial, un document notarial, etc… en el marc de la Llei 59/2003, de 19 de desembre, de signatura electrònica, on s’estipula al llarg del seu articulat que l’acreditació de la representació (en el marc dels certificats reconeguts) s’ha d’efectuar Per mitjà de document públic i la inscripció de la representació, si s’escau, en un registre públic.

Canvis als certificat de dispositiu

Us recordem que teniu a la vostra disposició el nou paquet de certificats de proves per tal que el feu servir per fer les proves necessàries per adaptar els vostres programaris.

El tall de servei necessari per l’aplicació dels canvis exposats implicarà una pèrdua de tota la informació relativa a sol·licituds de certificats que no estiguin generats en aquell moment (aprovats i descarregats en el cas dels certificats en programari). Per aquest motiu, us recomanem no deixar sol·licituds a EACAT pendents d’enviar o signar, ni pendents d’aprovar o generar des de l’Entitat de Registre el dia abans del tall.

Us informarem mitjançant l’espai de les Entitats de registre idCAT i T-CAT a mida que tinguem més dades sobre les hores d’afectació del tall del servei i l’aplicació dels canvis exposats.

X