La Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, és una reforma de la Llei 30/1992 destinada sobretot a impulsar la tramitació electrònica del procediment administratiu i a superar la tramitació en paper.

Un cop analitzada aquesta llei, us oferim el Resum de l’impacte de la Llei 39/2015, un document que enumera de manera esquemàtica els punts de la nova llei que generen un canvi a partir d’ara, en el tractament de les notificacions, tant en paper com en format electrònic.  El document només pretén ser una guia de l’impacte de la llei 39/2015 sobre les notificacions. Bàsicament, aquests són els punts que tenen afectació:

Condicions generals per a la pràctica de notificacions:

  • Preferència de les notificacions electròniques i obligatorietat quan l’interessat estigui obligat a rebre-les
  • Requisits generals comuns de tota notificació (electrònica o no): tenir constància de recepció o accés
  • Exclusió expressa del mòbil i del correu electrònic com a mitjà de notificació , tot i que resulta obligatori usar-los com a eina complementària per enviar avisos de les notificacions.
  • Establiment de causes en què es pot escollir optar per mitjans no electrònics
  • Establiment de casos en què no es permet la notificació electrònica
  • Habilitació per consultar les dades sobre el domicili dels interessats que consten a les bases de dades de l’Institut Nacional d’Estadística

Pràctica de les notificacions en paper:

  • Dret a notificació paral·lela a través de la seu electrònica i possibilitat que la resta de notificacions es faci per mitjans electrònics per tal de potenciar-la.
X