Els expedients sancionadors en l’àmbit d’Intervenció i Qualificació Ambiental es notificaran a través d’ECAT

D’acord amb els arts. 80 a 83 de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, a partir del 23 de novembre, les notificacions als ens locals es faran exclusivament per EACAT.

L’ens local disposarà d’un servei de resposta a la Subdirecció General d’Intervenció i Qualificació Ambiental en relació a la notificació rebuda.

Els gestors d’EACAT trobareu aquest servei amb la denominació “TES – Intervenció i Qualificació Ambiental“.

X