Via Oberta: Incidència detectada “Consulta de dades IRPF a l’AEAT amb error “Documento incorrecto”” (15/05/2014, 00:00)

L’Agència Tributària va informar divendres al Consorci AOC que el dia 24/4/2014 – sense previ avís – es van modificar els algorismes d’identificació de persones físiques aplicats a totes les aplicacions i serveis de tramitació electrònica de l’agència, essent els nous algoritmes més restrictius.

En concret, han establert un ordre predeterminat en el qual s’han d’escriure el nom i els cognoms dels funcionaris que realitzen peticions de dades a través dels serveis web de consulta de dades de l’IRPF (Via Oberta).

Tal i com ens indica l’Agència Tributària, l’ordre en que s’han d’escriure és “Cognom1 Cognom2 Nom” (exemple: ESPAÑOL ESPAÑOL JUAN)

Hem comprovat que, efectivament, aquest és el motiu pel qual les consultes realitzades per alguns funcionaris de les administracions catalanes no estan funcionant i retornen l’error “Documento incorrecto”.

Per resoldre la incidència us informem que:

  • El Consorci AOC ha sol·licitat a l’Agència Tributària que suspengui l’aplicació d’aquest nou algoritme d’identificació de persones fins que els diferents usuaris del servei tinguin temps d’adaptar-s’hi.

De moment, mentre l’AEAT no desactivi el filtre, us proposem una forma de solucionar la incidència:

  1. Els usuaris afectats que facin ús del servei de consulta d’IRPF a través de les pantalles de Via Oberta, poden entrar al seu espai d’EACAT i modificar el seu nom i cognoms per tal que apareguin en l’ordre indicat per l’agència.
  2. Si l’accés al servei de consulta d’IRPF es fa des de les pròpies aplicacions de gestió de l’ens, el gestor d’usuaris de l’aplicació haurà d’indicar de quina base de dades o registre s’estreu el nom dels funcionaris, per tal que es puguin realitzar les modificacions pertinents i que el camp “NombreCompletoFuncionario” de la missatgeria estigui ben informat.

<pet:Funcionario><pet:NombreCompletoFuncionario>Español Español Juan</pet:NombreCompletoFuncionario><pet:NifFuncionario>99999999Z</pet:NifFuncionario></pet:Funcionario>

Us mantindrem informats sobre el tractament definitiu que donarà l’AEAT a aquesta incidència.

X