Tramitació electrònica amb els ens locals dels expedients de transport regular i escolar

El Servei Territorial de Transports de Barcelona utilitzarà la plataforma EACAT en les comunicacions amb els ens locals per als expedients de transport regular i escolar

X