S’obre el període de presentació del Recull unificat de dades dels ens locals a Benestar Social- 2011 (RUDEL)

Des del Departament de Benestar Social i Família, de la Generalitat de Catalunya,  un any més, s’ha elaborat el Recull unificat de dades dels ens locals (RUDEL). El recull referit a l’exercici 2011 serà tramitat mitjançant la plataforma EACAT.

Aquesta aplicació restarà oberta des del dia 11 de gener fins el 31 de març de 2012, ambdós inclosos. De la informació recollida en el dossier únic, se n’extrauran totes les dades necessàries per a la realització de l’informe d’avaluació necessari per al tancament de l’exercici del Contracte Programa 2011.
Un cop accessible l’aplicació, la trobareu a EACAT > Tràmits> Subvencions > Recollida unificada dades ens locals (RUDEL 2011) on trobareu els formularis i la tramesa per a l’enviament.
Cal tenir present que per poder accedir a l’aplicació cal disposar d’usuari d’EACAT i de permisos del servei. Si no esteu donats d’alta a EACAT o tot i estar-ho no trobeu el servei a la pestanya Subvencions , caldrà que contacteu amb el vostre gestor d’usuaris d’EACAT qui us podrà donar d’alta i/o afegir-vos els permisos del servei Recollida Unificada Dades Ens Locals (RUDEL).
X