Comunicacions ACA amb els ens locals

Es posa en marxa el servei que permet la comunicació de l’ACA amb els ens locals pel que fa a la tramesa de comunicacions i documents, en l’àmbit de les Concessions d’aigües. El tipus de comunicació serà:
– resolució
– anunci/edicte
– informe
Aquestes comunicacions s’iniciaran sempre per part de l’ACA. L’ens local només haurà de respondre quan s’escaigui.
Properament, s’ampliarà el servei a altres àmbits d’actuació de l’ACA.

X