●Està adherida a EACAT, la pràctica totalitat del sector públic català: departaments i ens dependents de la Generalitat, entitats locals territorials catalanes, universitats, cambres de comerç, … Actualment hi ha 1.934 entitats adherides
●Els 12 departaments de la Generalitat, a més d’altres organismes dependents, ofereixen (o en algun moment han ofert) serveis de tramitació interadministrativa amb mitjans electrònics mitjançant EACAT.
●18.088 usuaris (empleats públics) donats d’alta.
X