Curs MOOC “Transparència i protecció de dades: interacció i equilibri”

Data/Hora
31/05 - 21/06
09:00 - 10:00


Les normatives sobre transparència i accés a la informació i sobre protecció de dades generen, en la seva aplicació, situacions que cal abordar sobre la base de dues dimensions: la interacció i l’equilibri.

Amb la finalitat de proporcionar als empleats públics elements que els siguin útils per comprendre aquestes dues dimensions i alhora gestionar el servei públic l’Escola ha desenvolupat aquest curs en línia obert i massiu (en anglès, MOOC, massive open online course).

El 2018 l’EAPC va oferir les dues primeres edicions d’aquest curs i el 2019 dues més. La bona acollida entre el personal de les administracions públiques catalanes i els resultats satisfactoris fan que l’Escola ofereixi el 2020 aquesta nova edició del curs, amb la finalitat que més persones hi puguin participar.

Els objectius són:

  • Conèixer el marc normatiu bàsic i els conceptes clau relacionats amb la transparència, el dret a l’accés i la protecció de dades.
  • Conèixer els deures de les administracions públiques en relació amb la transparència i la protecció de dades.
  • Saber resoldre els casos en què la transparència i la protecció de dades entren en conflicte, per mitjà dels principis generals en l’aplicació dels límit.
  • Conèixer el sistema de garanties de la transparència i el dret a l’accés a l’Administració pública, mitjançant el sistema de recursos i reclamacions i del règim sancionador.

Programa

Mòdul 1. Aproximació a la transparència i a la protecció de dades
1.1. Primera aproximació al contingut del curs
1.2. Introducció a la transparència
1.3. Introducció al dret de la protecció de dades (PD)

Mòdul 2. La transparència
2.1. Manifestacions de la transparència: drets i deures
2.2. La publicitat activa: informació per publicar al portal
2.3. El dret d’accés a la informació pública

Mòdul 3. Els límits de la transparència i l’accés, en particular, de la protecció de dades
3.1. Introducció sobre els límits de la transparència
3.2. El límit relatiu al dret a la PD (I)
3.3. El límit relatiu al dret a la PD (II)
3.4. Impacte del dret PD en la tramitació de sol·licituds d’accés

Mòdul 4. Altres drets d’accés i els seus límits
4.1. Límits de la transparència i l’accés en procediments en tràmit
4.2. Límits a altres drets d’accés amb regulació específica
4.3. El dret d’accés a les pròpies dades (legislació de PD)

Mòdul 5. Sistema de garanties de la transparència
5.1. Sistema de garanties de la transparència i el dret d’accés (I)
5.2. Sistema de garanties de la transparència i el dret d’accés (II)

Mòdul 6. Exemples de conflicte entre el dret d’accés i la protecció de dades
6.1. Exemples en procediments en tràmit
6.2. Exemples de sol·licituds d’accés a informació pública (I)
6.3. Exemples de sol·licituds d’accés a informació pública (II)

Professorat

Carles San José Amat. Consultor. Formador intern de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya

Data

del 31 de maig al 21 de juny

Inscripció

Personal de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i de les universitats públiques catalanes: Cal realitzar les inscripcions a través d’ATRI o del circuit establert per la persona responsable de formació de cada departament o organisme. Codi 10250/2020-1

Personal de les entitats del sector públic institucional de l’Administració de la Generalitat de Catalunya: Cal realitzar les inscripcions a través del circuit establert per la persona responsable de formació de cada entitat: l’edició per fer la inscripció és 10250/2020-2

Personal de les administracions locals catalanes: S’han de realitzar mitjançant el formulari web de l’Escola. Codi del curs: 20092/2021-1

Deixa un comentari

X