Resolució Provisional subvencions escoles de música d’ens locals. Curs 2018-19 i curs 2019-20

El Departament d’Educació ha publicat al Tauler Electrònic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya la Proposta de resolució provisional de concessió de subvencions als ens locals de Catalunya, destinades al finançament de les escoles de música de la seva titularitat, del curs 2018-2019 i del curs 2019-2020.

Els destinataris disposen de 10 dies hàbils, a comptar des de l’endemà de la publicació (fins al 26 de novembre de 2021 inclòs) per presentar el document d’acceptació de la subvenció i la resta de la documentació requerida, d’acord amb l’establert a la base 10.3 i 10.5 de les bases reguladores.

Podeu trobar informació de la tramitació de la documentació en el tràmit Aportació de documentació del servei EDU Subvencions per al finançament d’escoles de música d’ens locals. Curs 2018-2019 i Curs 2019-2020.