Suspesos els terminis de tramitació dels procediments administratius

El Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, suspèn els terminis per a la tramitació dels procediments administratius, els quals es reprendran una vegada se superin les circumstàncies que motiven aquesta suspensió (DA 3a.). És a dir, no poden realitzar-se actuacions encaminades a la finalització del procediment (notificacions, requeriments, resolucions, entre d’altres).

S’exclou l’aplicació de l’anterior quan:

Crèdit fotografia: Bru-nO (Pixabay)
  • S’acorden mesures d’ordenació i instrucció dirigides a evitar perjudicis greus a l’interessat, prèvia resolució motivada i amb el consentiment d’aquest.
  • L’interessat ha acceptat que continuï tramitant-se el procediment administratiu.
  • El procediment administratiu concret, prèvia resolució motivada, fa referència a: i) fets justificatius de l’estat d’alarma, ii) la protecció de l’interès general o, iii) el funcionament bàsic dels serveis.
  • Es tracta de procediments de filiació, liquidació i cotització de la Seguretat Social.
  • Es tracta de terminis tributaris subjectes a normativa especial.

Addicionalment, a Catalunya, el Decret Llei 7/2020, de 17 de març, de mesures urgents en matèria de contractació pública, de salut i gestió de residus sanitaris, de transparència, de transport públic i en matèria tributària i econòmica, permet que les meses de contractació que hagin estat convocades durant el període de suspensió, se celebrin prescindint de “l’assistència presencial dels membres de les meses i la resta de persones interessades” (article 4). S’exigeix, però, que els mitjans electrònics utilitzats permetin el seguiment en directe (streaming).

En el mateix sentit, estableix que mentre duri l’estat d’alarma, les sol·licituds d’accés a la informació pública en matèria de transparència, només podran presentar-se per canals electrònics (article 12).

Amb independència de la suspensió acordada, poden realitzar-se actuacions de gestió interna que no comportin la tramitació d’expedients administratius fora dels casos excepcionals.

Igualment, els interessats poden seguir enviant sol·licituds perquè, gràcies a l’alt grau de desenvolupament de l’Administració digital, els registres electrònics generals continuen oberts 24×7.

Per aquest motiu, convé recordar que el titular de la seu electrònica es responsabilitza de la integritat, veracitat i actualització de la informació i dels serveis a què s’accedeixin a través d’aquella (article 38 Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic). Serveixin d’exemple, els missatges publicats a la Seu electrònica de la Generalitat de Catalunya, la Seu electrònica de l’Ajuntament de Barcelona o a la Seu electrònica del Consorci AOC (i, per defecte, de qualsevol usuari del servei de Govern Obert).

Tot això al marge de l’adopció de mesures addicionals com la comunicació a l’interessat de la suspensió de terminis o bé, l’ampliació de terminis (en virtut del previst a la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les Administracions públiques) després de l’aixecament de la suspensió.

0 Comentaris

Deixa un comentari

XHTML: Pots utilitzar aquestes etiquetes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Connectem

La selecció de l'actualitat d'Administració Oberta a la vostra safata.

  • Aquest camp només és per validació i no s'ha de modificar.
CA ES EN