Inici del tràmit de tramesa de la subvenció atorgada l’any 2018

Els ajuntaments dels municipis de Catalunya on hi ha jutjat de pau han de trametre el formulari intel·ligent que trobaran al portal EACAT, dins del catàleg de serveis del Departament de Justícia amb el nom “Subvenció per als jutjats de pau”. Aquest formulari incorpora, d’una banda, les dades d’identificació i d’activitat del jutjat i, de l’altra, el certificat per justificar la destinació de la subvenció atorgada l’any 2018.

La tramesa de la documentació s’ha de fer a través del mateix portal (amb l’opció d’enviament definida) i ha d’estar signada per la persona que tingui atribuït el rol corresponent a l’ajuntament. Us recordem que per fer un recull acurat de les dades cal emplenar els camps corresponents. Cal especificar a l’apartat d’altres actuacions el tipus concret d’actuació i el nombre realitzat, perquè es puguin comptabilitzar.

Per donar compliment al que estableix l’article 98.3 del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya i l’article 14.e de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, els ajuntaments han de justificar que estan al corrent de les seves obligacions tributàries triant una de les dues possibilitats que s’ofereixen: autorització de consulta o tramesa de documentació acreditativa.

Tal com s’especifica a les instruccions per emplenar el formulari, la signatura electrònica és necessària per garantir la tramesa telemàtica. El termini per a la presentació de la documentació finalitza el 30 d’abril del 2019.

Teniu a la vostra disposició aquests canals d’informació:

  • jpau.dj@gencat.cat
  • Subvencions per als jutjats de pau
  • portal EACAT, JUS/Comunicacions Justícia de Pau/Resposta comunicacions
  • telèfons 935 673 670, 935 673 631 i 935 673 657

Així mateix, podeu adreçar-vos directament als serveis territorials del Departament de Justícia o a la Gerènci