Nova Llei de protecció de dades personals: impacte a la tramesa al TEU i a l’e-TAULER

En el marc de l’adaptació de la normativa espanyola de protecció de dades al nou Reglament europeu de protecció de dades, el passat 20 de novembre es va aprovar per les Corts generals la nova Llei orgànica de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals que deroga expressament la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre. Sense perjudici que la nova Llei sigui publicada al BOE i que entri en vigor al dia següent de la publicació, és necessari destacar alguns aspectes que afecten directament als ens usuaris del Tauler Edictal Únic (TEU) del BOE i de l’e-TAULER , en tant que mecanisme de notificació complementària en els casos de notificacions infructuoses.

En aquest sentit, la nova Llei en la seva Disposició Addicional 7ena. regula tant la identificació dels interessats en les notificacions per mitjà d’anuncis, com les publicacions d’actes administratius que continguin dades personals.

Pel que fa a com s’ha d’identificar als interessats en les notificacions per mitjà d’anuncis, particularment en els supòsits previstos per l’art. 44 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre de procediment administratiu comú de les Administracions públiques relatiu a les notificacions infructuoses, s’estableixen els següents criteris d’obligat compliment:

1) Identificació de l’interessat exclusivament mitjançant el número complet del seu DNI o del seu número d’identitat d’estranger, passaport o document equivalent.
2) En cas que l’interessat no disposi dels documents anteriors, identificar-lo únicament mitjançant el seu nom i cognoms.
3) En tot cas, mai es publicarà el nom i cognoms de manera conjunta amb el número complet del seu DNI, o del seu número d’identitat d’estranger, passaport o document equivalent.

Pel que fa a la publicació d’actes administratius que continguin dades personals, la Disposició Addicional 7ena. estableix que s’ha d’identificar a l’interessat mitjançant el seu nom i cognoms, afegint les quatre últimes xifres aleatòries del DNI, número d’identitat d’estranger, passaport o document equivalent. En cas que la publicació afecti a una pluralitat d’interessats, aquestes xifres s’hauran d’alternar.

Cada ens serà responsable del compliment de les previsions de la Disposició Addicional 7ena. de la nova Llei orgànica de protecció de dades des del dia següent de la seva publicació al BOE.