Sistema Públic d’Equipaments Escènics i Musicals de Catalunya

S’ha creat un nou servei específic per a les comunicacions amb la Subdirecció General de Promoció Cultural.

El Sistema Públic d’Equipaments Escènics i Musicals de Catalunya (SPEEM) és el conjunt organitzat d’entitats titulars d’equipaments escènics i musicals participats per l’Administració de la Generalitat i d’ens locals que promouen programacions escèniques i musicals.

Aquest servei permet fer les sol·licituds d’integració, modificació o exclusió dels ens dins del Sistema Públic d’Equipaments Escènics i Musical de Catalunya.

D’altra banda, aquest servei també s’utilitzarà com a mecanisme de relació amb els òrgans de govern de l’SPEEM: Comissió Institucional, Taula Tècnica i Taules Territorials (convocatòries de reunions, enviament actes, etc.)

En aquest sentit, la posada en marxa d’aquest servei permetrà el compliment de la llei de l’administració electrònica que permet, per tant, que els serveis que ofereix l’Administració a la ciutadania es prestin d’una manera més eficaç, ràpida i eficient; facilita l’acostament als ciutadans, multiplica els canals pels quals els ciutadans s’hi poden relacionar i en simplifica les relacions.