Hèstia: disponibles les memòries RUDEL 2017

Torna a estar accessible a l’Hèstia el mòdul de memòries RUDEL i de l’ICD per al 2017.

Recordar-vos que enguany apareixen noves dades informades que fins aquest any no era possible traslladar des de l’Hèstia, però que ara us sortiran, si heu seguit les pautes de registre Fitxa 1 RUDEL (veure blog del servei Hèstia) que us vam traslladar a començaments de l’any passat, com ara les dades del SAD.

Així mateix, comentar-vos alguns detalls importants de la Fitxa 1 RUDEL de 2017:

  • El nº d’expedients familiars són els treballats (nous o no), no exclusivament els nous com es va demanar a la memòria de l’any 2016; per tant aquest any el resultat de nº d’expedients serà més elevat.
  • Amb els darrers canvis aplicats al gener 2017, teniu la possibilitat de registrar els beneficiaris del recursos, no únicament per usuaris titulars dels expedients, per la qual cosa el nombre d’usuaris beneficiaris també ha augmentat considerablement, i les dades que en deriven (nº de prestacions, problemàtiques…)
  • Dades de SAD: si heu assignat recursos 1.1.2.1. de SAD en estat “Concedit” les dades sortiran a la Fitxa 1; en cas d’haver tingut SAD Social i després haver passat a SAD Dependència, recordeu que el recurs de SAD computarà en ambdues modalitats per a l’any en curs de la transició.

IMPORTANT*: Les dades de SAD són especialment sensibles per al DTASF; us preguem que, si no esteu segurs d’haver fet una recollida de dades molt acurada a l’Hèstia, les reviseu bé abans d’enviar-les al Departament.