Informe de l’activitat de l’AOC (any 2016)

2016-ChalkboardA l’informe següent es recullen els indicadors més destacats de l’any 2016; en l’anàlisi dels serveis s’han pogut observar dues tendències: l’enlairament i la consolidació. Podem constatar també que els índexs de disponibilitat s’han mantingut majoritàriament per sobre dels valors fixats com a òptims. Des de l’enllaç següent, podeu accedir al document de resum dels indicadors dels serveis AOC de l’any 2016.

e-TRAM
976 ens públics catalans estan utilitzant aquest servei per rebre tramitacions electròniques de la ciutadania i les empreses, dels quals 900 són ajuntaments i 41, consells comarcals. Això és un increment de l’11% respecte l’any passat. El nombre de tràmits realitzats ha superat els 62 mil, quasi 21 mil més que els duts a terme el 2015. Els ens més actius han estat els ajuntaments de Palau-solità i Plegamans, la Roca del Vallès i Santa Perpètua de Mogoda. El tràmit més usat ha estat la “Instància genèrica” (un 78% del total).

e-NOTUM
Al finalitzar l’any, 805 ens públics catalans es troben en condicions de notificar per mitjans electrònics amb aquest servei. El nombre de notificacions enviades en aquest període ha estat de 439.732 superant el volum total de 2015 en quasi 130 mil. Els usuaris més massius han estat la Generalitat de Catalunya (sobretot el Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda, el Servei Català de Trànsit i el Departament d’Empresa i Ocupació), l’Ajuntament de Barcelona i l’ORGT de la Diputació de Barcelona. Destaca també l’ús fet per un ajuntament, el de Girona, que n’ha enviat més de vuit mil.

e-Valisa
Aquest servei, que permet enviar i registrar documents en format electrònic, telemàticament i a l’instant, ha acabat el seu segon any de vida de forma molt positiva.
En total hi ha hagut 104.303 tramitacions, un 96% més que l’any anterior. Els departaments més actius han estat els d’Ensenyament (el 41% del total), Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i Governació, Administracions Públiques i Habitatge.

Programari de Signatura Avançada (PSA)
També ha esta un bon any per als certificats de signatura avançada que han vist incrementat el seu consum en un 57%. El 2016 s’han dut a terme més de 3 milions de signatures, que suposa un 49% del total acumulat.

e.FACT
Si l’imperatiu legal va ocasionar que l’any 2015 fos el de l’enlairament de l’ús del servei per part de les empreses que es relacionaven amb l’Administració, enguany ha estat l’any de la velocitat de creuer. No s’ha arribat a les 40 adhesions anuals però el total d’ens que es beneficien dels avantatges d’aquest servei ha superat els 1.550. Aquest elevat número d’usuaris implica que l’ús del servei s’hagi consolidat amb un increment del 34%. Cal destacar que, dels deu primers ens que han rebut més factures, el 70% són de l’entorn sanitari. Els cinc primers són l’Institut Català de la Salut, la Generalitat de Catalunya, l’Hospital Clínic de Barcelona, el Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell i el Consorci Sanitari Integral.
Respecte a la relació de les empreses que trameten més factures, lideren el rànquing Endesa, Telefonica i Gas Natural. Pel que fa a les plataformes que trameten més factures, el pòdium és pel Hub AOC, Edicom i Seres eFactura.

Via Oberta
Aquest 2016, 100 ens públics més han estat en disposició d’accedir a dades i documents d’altres administracions; d’aquests, 480 són ajuntaments. El consum total de dades i documents ha estat de 20.892.687, superant en 1,6 milions el consum de l’any anterior.
Els serveis més consultats han estat la renda, el padró municipal d’habitants i el títol de família nombrosa. Per la seva banda, els principals consumidors han estat la Generalitat de Catalunya, amb més d’11 milions de consultes, l’Ajuntament de Barcelona i l’ORGT de la Diputació de Barcelona, amb més de dos milions de consultes cada un. Pel que fa a les finalitats de consulta, cal destacar que més del 50% han estat per a “ajuts, subvencions i beques”.

Validador
178 aplicacions d’ens catalans han validat certificats digitals i signatures electròniques amb l’eina que ofereix el Consorci AOC. El 2016, el seu consum ha seguit augmentant amb més de 50 milions de validacions (un 32% més) i quasi 32 milions segells de temps (un 24% mes).