El servei e.FACT incorporarà dues noves funcionalitats per adaptar-se a les obligacions que s’estableixen als Punts Generals de Factures (01/02/2017)

El proper 01 de febrer es desplegarà a l’entorn productiu del servei e.FACT una nova versió que inclourà dues noves funcionalitats necessàries per adaptar-se a les obligacions que s’estableixen als Punts Generals de Factures (PGE):

  • Incorporació de noves validacions al PGE del servei e.FACT per complir amb els requeriments exigits als PGE tal i com estableix l’Ordre HAP/1650/2015, de 31 de juliol, per la qual es modifiquen l’Ordre HAP/492/2014, de 27 de març, per la qual es regulen els requisits funcionals i tècnics del registre comptable de factures de les entitats de l’àmbit d’aplicació de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el sector públic, i l’Ordre HAP/1074/2014, de 24 de juny, per la qual es regulen les condicions tècniques i funcionals que ha de reunir el punt general d’entrada de factures electròniques. Trobareu més informació sobre les validacions en el següent enllaç
  • Incorporació de nous estats al PGE del servei e.FACT per complir amb els requisits exigits als PGE tal i com estableix la Resolución de 10 de octubre de 2014, de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas y de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos, por la que se establecen las condiciones técnicas normalizadas del punto general de entrada de facturas electrónicas. Trobareu més informació sobre els nous estats de les factures en el següent enllaç

A conseqüència d’aquestes modificacions també s’han actualitzat els diferents manuals del servei, tant els manuals d’integració com els manuals d’usuari final, amb l’objectiu que les administracions públiques receptores de factures vagin adaptant els seus sistemes d’informació als nous requisits legals i tècnics que es deriven d’aquestes millores. En cas que utilitzeu el portal del receptor del servei e.FACT, aquests canvis ja s’han implementat de forma automàtica. En la resta de casos, us recomanem que contacteu amb els vostres proveïdors a tal efecte.

Per a consultar la nova documentació accediu als següents enllaços: