Com ens notifiquem entre administracions públiques?

Des del passat 2 d’octubre de 2016, les Administracions Públiques tenen el deure de relacionar-se entre sí i amb els seus òrgans, organismes públics i entitats vinculats o dependents a través de mitjans electrònics que assegurin la interoperabilitat i seguretat dels sistemes. Alhora aquests sistemes han de garantir la protecció de les dades de caràcter personal i han de facilitar preferentment la prestació conjunta de serveis als interessats (art. 3.2 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim jurídic del Sector públic – LRJSP).

Les relacions interadministratives, regulades per la LRJSP, es poden articular per mitjà de comunicacions o notificacions administratives. Les comunicacions entre Administracions constitueixen simples enviaments d’informació, mentre que les notificacions són el tràmit formal que presta suport a un dret material que és el de no patir indefensió.

Pel que fa a les comunicacions interadministratives entre les Administracions públiques catalanes, aquestes s’han d’articular a través de l’Extranet de les Administracions Públiques Catalanes (EACAT), tal com ja va preveure per a l’àmbit de la Generalitat de Catalunya l’art. 11.3 del Decret 56/2009, de 7 d’abril, per a l’impuls i el desenvolupament dels mitjans electrònics a l’Administració de la Generalitat. Quan el destinatari d’aquestes comunicacions sigui alguna administració pública no catalana, aquesta comunicació també es farà a través d’EACAT, amb el tràmit ”Intercanvi de registres” habilitat a tal efecte.

Ara bé, pel que fa a l’àmbit de les notificacions interadministratives en que el subjecte destinatari de la notificació no actua com a administració investida de les prerrogatives pròpies d’una Administració pública, és a dir, no actua en un plànol d’igualtat, el Consorci AOC com a node d’interoperabilitat reconegut per la Llei 29/2010 i els seus Estatuts, ha ofert fins ara dues eines tecnològiques a disposició del conjunt de les Administracions Públiques catalanes: EACAT (tramesa) i e-NOTUM.

El fet que cada Administració pugui escollir lliurement quina és l’eina més idònia per practicar notificacions entre Administracions catalanes, ha posat però de relleu dificultats en la gestió interna dels ens.

Amb la voluntat de millorar i facilitar les relacions interadministratives en l’àmbit de Catalunya, la Comissió de Transformació Digital (CTD) reunida en el marc del Pacte Nacional per a la Societat Digital, en el que participen representants de la Generalitat de Catalunya, les quatre Diputacions catalanes, el Consorci Localret i l’AOC, va acordar el passat 22 de juny, recomanar i impulsar actuacions per a que les notificacions entre Administracions públiques catalanes es practiquin a través de la plataforma EACAT.

Malgrat EACAT es convertirà en l’única eina de notificacions entre les Administracions Públiques catalanes, la CTD és conscient que actualment algunes Administracions catalanes utilitzen e-NOTUM per notificar a d’altres Administracions. Per aquest motiu, amb la voluntat que el canvi de plataformes (d’e-NOTUM a EACAT) no suposi greuges organitzatius interns, no es restringirà l’ús d’e-NOTUM entre les administracions a curt termini.

De totes formes, e-NOTUM informarà a les Administracions que vulguin notificar a través d’aquesta eina tecnològica, que s’està practicant una notificació entre Administracions i que l’eina tecnològica recomanada a aquests efectes per al conjunt de les Administracions catalanes és l’EACAT.  En paral·lel, s’implementaran millores a EACAT que aportin majors evidències.