El Registre de Convenis de col·laboració i cooperació registra 281 trameses en un mes

Des de la posada en funcionament a EACAT del tràmit “Registre de convenis: Tramesa de convenis i encàrrecs de gestió” el passat 19 de juliol, 45 ens locals han realitzat diferents trameses i s’han incorporat al registre 281 convenis i/o encàrrecs de gestió.

El “Registre de convenis: Tramesa de convenis i encàrrecs de gestió” substitueix a l’anterior tràmit “GAH-Tramesa de convenis a DGAL (art.309 ROAS)” i permet als ens locals donar compliment a les obligacions en matèria de tramesa de convenis i/o encàrrecs de gestió, derivades de la LLEI 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern  i del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.

Aquest nou tràmit, disponible a EACAT, inclou informació complementària com ara recomanacions per emplenar el formulari i informació sobre alguns aspectes de protecció de dades relacionats amb aquesta tramesa.

Per a facilitar als ens locals el compliment de l’obligació de publicar tots els contractes i convenis vigents, l’AOC posarà a disposició de tots els ens usuaris del servei de Transparència l’enllaç directe des dels seus portals al cercador de convenis i registres. A finals de 2017 també proveirà l’accés a totes les dades del registre en format dades obertes.