El Govern aprova el reglament de la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública

La regulació, aprovada pel Govern mitjançant el DECRET 111/2017, garanteix la independència de la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la informació pública (GAIP), en defineix les funcions i l’estructura i estableix els mitjans necessaris perquè aquesta pugui exercir amb eficàcia les responsabilitats que li atribueix la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

La GAIP és l’òrgan encarregat de vetllar pel compliment i les garanties del dret de les persones a l’accés a la informació pública. Es tracta d’un òrgan adscrit al Departament d’Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència que gaudeix de plena independència orgànica i funcional.

El decret també regula els procediments mitjançant els quals els ciutadans poden tramitar les reclamacions que s’interposin contra les resolucions en matèria d’accés a la informació. En destaca el procediment amb mediació, que persegueix que les parts construeixin per si mateixes una solució a la controvèrsia. També té funcions d’assessorament en la matèria, la formació, la difusió i la recerca.

Per tal d’accedir a la Comissió i fer arribar les reclamacions, el reglament aprovat preveu la comunicació electrònica i un portal on es publiquen els acords i resolucions. Les respostes emeses s’han de publicar al portal en un termini màxim de quinze dies i el mateix portal incorpora també un cercador d’acords i resolucions.