Requisits per sol·licitar certificats de pseudònim i representant

Properament l’AOC incorporarà el certificats de Pseudònim i Representant al seu catàleg de certificats amb l’adaptació d’aquest a ReIDAS. Aquests certificats s’emetran sota la validació dels requisits legals que regulen la seva emissió i amb el detall normatiu amb el document adjunt, a fi que els tingueu en compte abans de tramitar les sol·licituds dels mateixos. Properament, us detallarem com podeu justificar que s’acompleixen els requisits detallats en el procés de sol·licitud del certificat.

Certificat de pseudònim

1.- Quan es pot emprar un pseudònim? Quan el certificat s’utilitzi per actuacions sobre:

 • Informació classificada
 • Seguretat pública
 • Defensa nacional
 • Altres actuacions en las que estigui legalment justificat l’anonimat per a la realització d’actuacions.

El certificat amb pseudònim s’emetrà a petició de l’Administració sol·licitant del certificat.

2.- Què pot ser un pseudònim?

 • Número d’identificació professional (NIP) sempre que no estigui relacionat amb dades personals com el DNI.
 • Alternativament, altres indicadors.

El pseudònim sempre el proporcionarà l’Administració. Només poden sol·licitar que es desvetlli la identitat de la persona amb pseudònim: els òrgans judicials i d’altres òrgans o persones legitimades i només en els casos de l’art. 11.2 de la LOPD. En aquests casos, el Prestador de Serveis de Certificació estarà obligat a revelar la identitat del signatari.

El règim jurídic de la informació classificada està regulat per la Llei 9/1968, de 5 d’abril, sobre secrets oficials i el Decret 242/1969, de 20 de febrer, que la desenvolupa.

3.- Quins requisits normatius s’han de complir per la sol·licitud d’un certificat d’empleat públic amb pseudònim?

 • Justificació de la sol·licitud de certificat amb pseudònim per:
  • a) Ús per a informació classificada
  • b) Ús per a seguretat pública
  • c) Ús per a defensa
  • d) Altres actuacions en la que està legalment justificat l’anonimat. Indicar en aquest cas, el precepte i la norma legal.
 • Indicació del pseudònim de l’empleat aportat per l’Administració:
  • a) Número d’identificació professional (NIP) –només en cas que el NIP no estigui relacionat amb dades personals com el DNI.
  • b) Alternativament, número arbitrari.
 • Aportar documentació que acrediti la identitat del signatari.

Certificat de representant

1.- Quins requisits normatius específics han d’acompanyar la sol·licitud d’un certificat de persona física representant de persona jurídica o entitat sense personalitat jurídica?

 • Document públic que acrediti la representació.
 • Dades d’inscripció, en el seu cas, en registre públic.
 • En cas de càrrec públic, col·legi professional o titulació, aportació de document oficial que ho acrediti.
 • Identificació persona poderdant i apoderada.

Us oferim l’informe amb les referències d’aquests requisits a la normativa.