Tramesa de documentació al Jurat d’Expropiació de Catalunya (JEC)

Els ens que integren l’Administració Local a Catalunya poden trametre, mitjançant la plataforma EACAT, la documentació relativa als expedients de preu just.