Les notificacions electròniques, a través d’EACAT i eNOTUM

D’acord amb l’article 3.2 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, les administracions publiques s’han de relacionar entre sí i amb els seus òrgans, organismes i entitats vinculades o dependents a través de mitjans electrònics, que assegurin la Interoperabilitat i la seguretat dels sistemes i solucions adoptades per cadascuna d’elles; han de garantir la protecció de les dades de caràcter personal; i, han de facilitar preferentment la prestació conjunta de serveis als interessats.

D’altra banda, pel que fa al sector públic català, l’article 11.3 del Decret 56/2009, de 7 d’abril, per a l’impuls i el desenvolupament dels mitjans electrònics a l’Administració de la Generalitat, relatiu a les comunicacions amb administracions, organismes i institucions publiques, estableix que aquestes trameses s’han d’efectuar preferentment a través de l’extranet de les administracions públiques catalanes (EACAT), gestionada pel Consorci Administració Oberta Electrònica de Catalunya (Consorci AOC).

L’AOC Catalunya, actua com a node d’interoperabilitat del conjunt de les administracions públiques catalanes, d’acord amb l’establert per la Llei 29/2010, del 3 d’agost, de l’ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya, els seus estatuts i tal com ha estat reconegut pel Conveni de col·laboració entre el Ministeri d’Administracions Públiques i el Consorci AOC, per a la prestació mútua de solucions bàsiques d’administració electrònica de 25 juny de 2015.

D’acord amb el seu rol, i amb l’objectiu de facilitar al sector públic català el compliment d’aquella obligació, posa a disposició del sector públic la plataforma EACAT, per la qual es poden realitzar les comunicacions i materialitzar relacions interadministratives electròniques amb els ens del sector públic català.

Tots els ens adherits a EACAT disposen del ServeiTramesa Genèrica”, que a partir del proper 1 de juny els permetrà comunicar-se amb qualsevol ens del sector públic català, ja que quedarà activat per tots els ens que fins ara no eren potencials destinataris d’aquesta tramesa. Recordeu que cal fer ús d’aquest servei quan no existeixi oferta de cap servei EACAT específic per part de l’administració receptora.

D’altra banda, el Consorci AOC ofereix e-NOTUM, servei de notificacions i comunicacions electròniques, disponible de forma gratuïta per a totes les administracions públiques catalanes, que es pot emprar per notificar actes administratius i resolucions tant a ciutadans com a empreses o persones jurídiques, amb totes les garanties jurídiques que estableix la normativa vigent. Aquest servei també es pot utilitzar quan l’administració o l’ens és subjecte de drets com a persona jurídica, i pot ser subjecte de notificacions administratives per part d’altres administracions (àmbit tributari, àmbit de trànsit i seguretat vial, etc.).

Davant l’obligatorietat establerta per la legislació, des del Consorci AOC us convidem a la utilització de les nostres eines tecnològiques, especialment de la tramesa genèrica d’EACAT i e-NOTUM per emetre i/o rebre notificacions electròniques.

2 Comentaris

 1. Bon dia,
  com s’ha de fer servir l’excepció d’ús d’eNOTUM per notificar a una Administració Pública catalana?
  Perquè actualment el servei està rebutjant les notificacions a aquestes entitats.
  Gràcies.

 2. Hola, entenc que aquesta entrada respon als dubtes que s’han generat sobre si entre administracions hem de notificar amb eNotum o eacat. Tinc clar que la relació entre administracions ha de ser a través d’eacat, i també entenc que si hi ha ens subjectes a drets com a persona jurídica es puguin notificar per eNOTUM. Tot i això em queden dos dubtes:
  – Els ens subjectes a drets com a persona jurídica, estan a eacat i tenen la possibilitat de rebre notificacions via eacat?
  – Podeu llistar alguns exemples concrets d’aquests ens?
  Moltes gràcies,

Connectem

La selecció de l'actualitat d'Administració Oberta a la vostra safata.

 • Aquest camp només és per validació i no s'ha de modificar.
CA ES EN