Les notificacions entre entitats del sector públic de Catalunya, per EACAT

L’eNOTUM disposa d’un mecanisme que impedeix fer notificacions entre entitats del sector públic de Catalunya, de manera que es manté el criteri de permetre que les notificacions i comunicacions entre entitats del sector públic de Catalunya es facin a través d’EACAT.

Es farà servir l’eNOTUM quan s’hagin de realitzar notificacions i comunicacions electròniques al ciutadans i a les empreses.