El Perfil de Contractant de la plataforma d’e-Contractació incorpora noves funcionalitats

La nova versió de la Plataforma de serveis de contractació pública (v6.8.0) incorpora noves funcionalitats i millores tant pel que fa a l’eina de gestió com al Portal de contractació. A continuació s’expliquen els canvis més importants. La resta de canvis i les explicacions més detallades les trobareu al document de novetats:

Noves funcionalitats i millores incorporades a l’eina de gestió

 • Adaptacions normatives (Fase I)
  o Nou tipus de compra d’innovació, “Associació per a la innovació”.
  o Nou indicador obligatori en la fase d’adjudicació per especificar si s’ha comprat innovació. En cas de lots, aquest indicador estarà en cadascun dels lots.
  o Nou indicador de tramitació amb mesures de gestió eficient per als expedients tramitats amb tipus de procediment obert.
  o Nou tipus de procediment “Concurs de projectes”.
  o El tipus de contracte “Gestió de serveis públics” passa a anomenar-se “Gestió de serveis públics/Concessió de serveis”.
  o Els camps descriptius de les alertes futures passen a anomenar-se “Alertes futures i consultes preliminars del mercat”.
 • Millores en la gestió de les unitats de contractació del Perfil de contractant
  o Les persones usuàries amb rol editor i validador només poden crear i veure els expedients de la unitat de contractació que tenen assignada.
  o Les persones usuàries que tenen assignades totes les unitats de contractació poden filtrar per unitat en el cercador d’espais de licitació.
  o Les persones usuàries amb rol d’administrador poden veure quines persones usuàries i quins rols estan assignats a cada unitat de contractació.
 • Altres adaptatius
  o En el cas que en un contracte menor no sigui necessària la formalització del contracte es permetrà finalitzar l’expedient en la fase d’adjudicació. Finalitzar un expedient implica que la tramitació de l’expedient es dóna per acabada i que pot ser tancat en les mateixes condicions que els expedients anul·lats, deserts o formalitzats. Cal informar una data fi de publicació al perfil.

Noves funcionalitats i millores incorporades a Portal de contractació

 • Perfil del contractant
  Es millora la visualització de l’enllaç que mostra les licitacions de l’òrgan de contractació i ens vinculats.
 • Accés amb perfil personalitzat a portal
  Es corregeix la problemàtica que ocasionava que el cercador avançat no mostrés resultatats sota un perfil de contractant personalitzat.

Disposeu del document al Portal de Suport : novetats 6.8.0