Consideracions sobre el “consentiment de l’interessat”

D’acord amb l’article 3.h) de la LOPD, el consentiment de l’interessat es defineix com a tota manifestació de voluntat, lliure, inequívoca, específica i informada, mitjançant la qual l’interessat consent el tractament de dades personals que el concerneix.

De l’article 11.2 de la LOPD es desprèn que una administració podrà cedir dades de caràcter personal a una altra amb el previ consentiment de l’interessat tret que una norma amb rang de llei autoritzi la cessió (art 11.2.a), si són dades d’accés públic (art 11.2.b), o bé si es tracta d’una relació jurídica consentida i coneguda (art. 11.2.c)

D’acord amb l’article 28.2 i 28.3 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques, l’autorització per a la consulta o obtenció de les dades corresponents es presumeix, llevat que consti en el procediment la seva oposició expressa o una llei especial aplicable requereixi consentiment exprés.

A més, de conformitat amb les mesures de simplificació administrativa regulades al Capítol III de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, la presentació de la “Declaració responsable” en el marc d’un procediment administratiu i la “Comunicació prèvia” a l’exercici d’un dret o a l’inici d’una activitat, faculta l’administració pública corresponent per verificar la conformitat de les dades que s’hi contenen. Aquest extrem també està regulat a l’article 69.3 de la Llei 39/2015.

D’altra banda, cal tenir en compte que al maig de 2018 entrarà en vigor el Reglament de la Unió Europea 2016/679, del Parlament i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en referència al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (REPD), davant el qual, el consentiment haurà de ser:

 1. Inequívoc: l’interessat ha de ser conscient que dóna el seu consentiment
 2. Informat: l’interessat haurà de conèixer, almenys, la identitat del responsable del tractament i les finalitats del tractament de les seves dades personals.
 3. Lliure: el consentiment no es considerarà lliure si l’interessat no gaudeix de veritable llibertat d’elecció i no té la possibilitat de negar o retirar el seu consentiment sense cap perjudici.

D’acord amb el REPD, s’haurà de permetre donar el consentiment per separat a les diferents operacions de tractament de dades.

Si el consentiment de l’interessat s’ha de donar en el context d’una declaració escrita que també es refereixi a altres assumptes, el requisit de donar el consentiment haurà de presentar-se de tal forma que es distingeixi clarament dels altres assumptes, de forma intel·ligible i de fàcil accés i utilitzant un llenguatge clar i senzill.

El Responsable de tractament haurà de poder demostrar l’obtenció del consentiment respecte a l’operació de tractament.

L’interessat tindrà dret a retirar el seu consentiment en qualsevol moment. La retirada del consentiment no afectarà a la licitud del tractament basada en el consentiment abans de la seva retirada i haurà de ser tan fàcil retirar-lo com donar-ho. Abans de donar-lo, però, l’interessat haurà d’haver estat informat de la possibilitat de retirar-lo.

Així doncs, amb caràcter general, el consentiment de l’interessat es presumeix, llevat que consti en el procediment la seva oposició expressa o la llei especial aplicable requereixi consentiment exprés, o eximeixi de la seva recollida.

Comentaris

 • Ascen Moro ha dit:

  Moltíssimes gràcies per aquest post, la veritat és que és un tema molt important per poder garantir, per una banda, el compliment en matèria de protecció de dades de caràcter personal, i per altra fer efectiu el dret dels interessats a no aportar documentació que estigui en poder de les AAPP.

  No obstant això tinc un dubte en relació amb l’Art. 28.2 de la Llei 39/2015, en el supòsit de que la documentació hagi estat elaborada per qualsevol Administració Pública, ja que abans de parlar de la presumpció, s’inclou la frase: “…siempre que el interesado haya expresado su consentimiento a que sean consultados o recabados dichos documentos.”, frase que no apareix en el supòsit de l’Art. 28.3. Considereu que aquesta diferència en els supòsits té algun tipus de transcendència o bé es tracta d’un “error” a la pròpia Llei?

  • Núria Mombiela ha dit:

   Gràcies Ascen pel teu comentari.

   Ben és cert que aquest article ens porta de cap a uns quants. La presumpció de l’apartat 2 no es dóna a l’apartat 3. Si la voluntat del legislador hagués estat clara davant la presumpció, poder amb la indicació en l’apartat 2 de “documentos elaborados por las AAPP y documentos originales presentados por los ciudadanos” en el mateix apartat, no hagués portat aquests dubtes.

   De totes maneres, des del Consorci recomanem que es continuï recollint el consentiment com fins ara doncs, a banda de ser una despesa econòmica adequar els documents on es recull aquest per a que al maig del 2018 s’hagin de tornar a adequar al Reglament Europeu, l’AEPD en el seu informe elaborat vers l’avantprojecte de llei, va proposar un redactat alternatiu a aquest apartat tercer, que et transcric, i que veuràs que és molt més entenedor i que creiem que és la línia a seguir:

   Asimismo, las AAPP no requerirán a los interesados datos o documentos no exigidos por la normativa reguladora aplicable o que hayan sido anteriormente aportados por el interesado a cualquier administración.

   A estos efectos, el interesado deberá ser informado de la documentación requerida, indicando en qué momento y ante qué órgano administrativo presentó la citada documentación, debiendo las AAPP recabarla electrónicamente a través de sus redes corporativas o de una consulta a las plataformas de intermediación de datos u otros sistemas electrónicos habilitados al efecto, que debarán respetar lo establecido en la normativa de protección de datos de carácter personal.

   Se presumirá que esta consulta es autorizada por los interesados siempre que hayan sido informados de la misma con arreglo a lo dispuesto en el artículo 5 LOPD, salvo que conste en el procedimiento su oposición expresa a través del procedimiento que a tal efecto se ponga a su disposición o la ley especial aplicable requiera consentimiento expreso.

   Excepcionalmente, si las AAPP no pudieran recabar la citada documentación podrán solicitar nuevamente al interesado su aportación.

   Espero que la meva aportació et sigui útil i fem entre tots l’aplicació de la llei més fàcil per les AAPP i per als ciutadans.

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *