El 81% dels ajuntaments analitzats per “Transparency International España” són transparents en e-contractació

transparencyEspanaSegons un estudi realitzat el passat juliol per Transparencia Internacional España es dedueix que la Generalitat, el Parlament, 13 dels 16 ajuntaments catalans analitzats, les 4 Diputacions i 8 Universitats públiques catalanes compleixen de manera majoritària l’obligació legal de publicar els seus contractes i licitacions tal com estableixen la Llei 20/2013, de 9 de desembre, de garantia de la unitat de mercat. En aquest context, cal remarcar l’important paper de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya, i que s’ofereix a les administracions públiques locals catalanes i a les universitats públiques, mitjançant el Consorci AOC, que facilita el compliment d’aquesta obligació i, de retruc, també la de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, on els ens públics poden enllaçar per donar compliment a part de les obligacions de contractació que aquesta llei incorpora.

Actualment, la solució de Seu-e 2.0 i Transparència del Consorci AOC, facilita l’enllaç a aquesta plataforma i properament se’n facilitarà la informació, directament, en dades obertes.

Aquest balanç favorable contrasta amb la situació global existent arreu de l’estat que, segons l’estudi en qüestió, posa de manifest un incompliment legal inacceptable i preocupant que s’hauria de corregir en els terminis més breus a fi de garantir la transparència, prevenir la corrupció, respectar les regles de la competència i millora de l’eficiència econòmica.

Font: transparencia.org.es