El 95% dels ajuntaments catalans tenen Portal de Transparència

infografiaTransparenciaCapsaleraJust ara fa un any, entrava en vigor la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, tot i que per als ens locals, el títol II, referent a publicitat activa, no entrava en aplicació fins l’1 de gener de 2016. (veure infografia)

En aquest sentit, els ens locals, han fet un gran esforç per adaptar-se a la mateixa i mentre que al 2015 només una vintena d’ajuntaments disposaven de portals de transparència, a dia d’avui el 95% d’aquests disposen d’un espai al seu web corporatiu amb la informació pública que la Llei obliga a publicar.

Molts d’aquests ens han escollit la solució que proporciona el Consorci AOC, una solució que permet de manera estructurada, àgil i parcialment automatitzada la possibilitat de publicar tota la informació que la Llei requereix. En aquest sentit, més de 1.000 ens locals, entre ells, 9 de cada 10 ajuntaments han escollit aquesta solució, que permet la publicació de 130 ítems de transparència, més de la meitat dels quals, publicats automàticament i actualitzats per part del Consorci AOC, amb l’estalvi que aquest fet suposa.

Informació més actualitzada
De totes maneres, però, no tots els ítems disposen del mateix grau de compliment als portals de transparència del Consorci AOC. Alguns ítems, com les dades generals de l’ens o els pressupostos i liquidacions, són presents a la majoria dels portals, mentre que d’altres com les avaluacions de les polítiques públiques, les avaluacions de l’aplicació de les normes o bé, les avaluacions de la qualitat dels serveis, presenten índex de compliment inferiors, segurament degut a la complexitat de la realització de les accions mateixes (el 78% del ajuntaments són inferiors a 5.000 habitants i per tant, amb recursos limitats), més que no pas a la dificultat de reportar-ne la informació al portal.

Tímida resposta del ciutadà vs satisfacció del treballador públic
Tot i que el 98% dels portals dels ajuntaments catalans disposen de formularis electrònics per a sol·licitar informació pública per part dels ciutadans, no hi ha hagut un gran volum de peticions i les visites als portals de transparència de la solució del Consorci AOC, se situen al voltant de 45.000 visites al mes, tot i que el 50% dels usuaris repeteixen.

D’altra banda, però, tot i la càrrega de feina addicional que suposava el compliment de la Llei de Transparència, els treballadors públics, han rebut amb satisfacció l’eina del Consorci AOC, que permet la publicació de manera estructurada, àgil i fàcil de la informació que requereix la Llei i addicionalment, permet la publicació i manteniment de més del 50% d’aquesta, de manera automàtica. En aquest sentit, s’han format més de 1900 treballadors públics en l’ús de l’eina d’edició i el 75% d’ells la recomanarien.

Més d’1,5 milions d’euros estalviats
La publicació automàtica i la seva actualització periòdica de més del 50% dels ítems del portal fa que es puguin estalviar més de 9.600 jornades de feina, que pels més de 1000 portals en funcionament provoca un estalvi d’uns 1.5 milions d’euros anuals.