El Perfil de Contractant de la plataforma d’e-Contractació incorpora noves funcionalitats ( 6.6.0 )

Us comuniquem que des d’ahir, 1 de juny de 2016, a la tarda està disponible la nova versió (6.6.0) de la Plataforma de serveis de contractació pública. Aquesta nova versió incorpora noves funcionalitats i millores tant pel que fa a l’eina de gestió com al Portal de contractació.

També s’han afegit millores en l’enviament de peticions al DOGC i en la informació dels enllaços als diferents diaris oficials (DOGC, DOUE, BOE i BOP).
A continuació s’expliquen els canvis més importants. La resta de canvis i les explicacions més detallades els trobareu al document de novetats:
Noves funcionalitats i millores incorporades a l’eina de gestió
• Actualització dels criteris de solvència

S’actualitzen els criteris de solvència per tal d’adaptar-los a les previsions del Reial decret 773/2015, de 28 d’agost, pel qual es modifiquen determinats preceptes del Reglament General de la Llei de contractes de les administracions públiques, aprovat pel Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre. En concret, els criteris de solvència (tant econòmica com tècnica) passaran a tenir els nous camps següents:
– Període: Camp de text per informar del període que tindrà vigència la solvència en qüestió. Per exemple: “Els primers 3 mesos”.
– Expressió: Camp de text per informar la fórmula que s’aplicarà en la solvència en qüestió. Per exemple: “En percentatge”.
– Observacions: Camp de text lliure per informar d’observacions vàries.

S’han modificat/afegit mitjans de solvència. Els nous valors són els següents:
– Solvència econòmica i financera
o Assegurança d’indemnització
o Classificació
o Fons propis
o Patrimoni nét
o Xifra anual de negoci
o Altres
– Solvència tècnica i professional
o Certificats de control de qualitat expedits pels instituts o serveis oficials
o Indicació de la part del contracte que es pretén subcontractar
o Instal•lacions tècniques i mesures per a garantir la qualitat
o Maquinària, material i equip tècnic per a la execució del contracte
o Mesures de gestió mediambiental
o Mostres, descripcions i fotografies dels productes subministrats
o Plantilla mitja anual
o Tècnics o unitats tècniques
o Títols acadèmics i professionals de l’empresariat i directius, responsables de l’execució
o Treballs realitzats
o Altres

• Data i hora de fi de publicació al perfil a gestió

Com a conseqüència de l’entrada en vigor de la Llei de transparència (article 13.1.d) que estableix que la informació relativa als contractes subscrits ha d’estar actualitzada i fer referència, com a mínim, als darrers cinc anys, cal mantenir la informació dels expedients en fases final (adjudicació deserta, anul•lació i formalització) visible al portal de PSCP durant cinc anys. Això provocarà que, en un futur, el nombre d’expedients augmenti notablement i, en conseqüència, s’incrementin els expedients que es mostren a l’eina de gestió.
Per tal que les persones usuàries puguin agilitzar les tasques de gestió del llistat dels expedients, s’ha afegit la dada ‘data de fi de visualització a gestió’ dins de la pestanya ‘Dades bàsiques’, per determinar, si escau, la visibilitat dels expedients només a l’eina de gestió.
Per cercar els expedients als quals ha vençut la data de fi de visualització a gestió, es pot fer marcant l’opció ‘Incloure expedients no visibles a gestió’ en el cercador de la pestanya ‘Espais de licitació’.

• Afegir diferents dates d’obertura de pliques

S’afegeix la possibilitat d’introduir més d’una data d’obertura de pliques. A més, també es pot informar la seva descripció.
Per tal de poder informar més d’una data d’obertura de pliques, s’ha afegit el botó ‘Afegir una altra data’ que afegirà una fila per tal d’introduir una nova data d’obertura de pliques.
En el cas que l’última fase estigui en estat ‘Publicat’ i que el validador hagi accedit amb certificat digital, s’habilita el botó ‘Publicar data’. Al clicar-lo, es publicarà una nova esmena de tipus ‘Obertura de pliques’ després de 5 minuts de forma automàtica.
• Informar data fi de publicació als avisos

S’afegeix el botó ‘Informar data fi de publicació’ als avisos que fa que es mostrin els camps per poder introduir data i hora en la qual l’avís deixarà de ser visible al portal.
• Mostrar llistat d’errors

Actualment a PSCP quan es mostra un error només se’n mostra un, tot i que n’hi hagi varis.
A partir d’ara es mostraran el màxim d’errors en la finestra emergent d’errors enlloc de mostrar-los d’un en un.

Publicació al DOGC
S’ha millorat el funcionament actual de l’enviament de publicacions DOGC afegint una sèrie de noves funcionalitats.
• Creació d’un esborrany d’enviament al DOGC
• Possibilitat d’afegir correcció d’enllaços als diferents diaris oficials

Disposeu del document al Portal de Suport així com dels manuals actualitzats: manuals i documents