El termini per enviar la Tramesa del pressupost i la liquidació de 2015 s’amplia fins al 30 de juny

Atès que el 31 de març va finalitzar el termini per realitzar les trameses del pressupost i de la liquidació de 2015 al DGAH, tots els ens locals que encara no hagin completat la tramesa han de fer-la no més tard del 30 de juny. Als ens locals que no compleixin amb aquest termini se’ls retindran els pagaments als quals puguin tenir dret fins que trametin la documentació pendent, d’acord amb l’Ordre GAP/539/2010, de 16 de novembre.
Us recordem que la presentació telemàtica s’ha de fer seguint el procediment següent:

  • Emplenar el qüestionari en l’aplicació Tramesa d’informació pressupostària al DGAH (TIPGAH), mitjançant la càrrega dels fitxers comptables, de la documentació administrativa i d’altres dades economicofinanceres; si no es disposa dels fitxers comptables, s’haurà de completar el qüestionari amb la introducció de dades manualment. Les dades es podran validar per comprovar que s’ajusten als criteris marcats en el qüestionari. L’aplicació generarà un resum en format PDF per adjuntar a la tramesa per l’EACAT.
  • Adjuntar aquest fitxer PDF a la tramesa d’EACAT corresponent, mitjançant el tràmit del Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge “Tramesa d’informació pressupostària al DGAH”, i signar-la per enviar el pressupost o la liquidació al DGAH. La signatura s’haurà de formalitzar per l’interventor/secretari interventor o la interventora/secretaria interventora.

Caldrà que els usuaris disposin dels rols necessaris per accedir a les aplicacions. Les consultes i incidències es poden adreçar a:

L’estat de les trameses es pot consultar en l’Inventari públic de control del compliment de les obligacions de tramesa de documentació economicofinancera dels ens locals i d’altres entitats públiques al DGAH i a la Sindicatura de Comptes.