Tramesa de la informació sobre els acords i resolucions contraris a les objeccions formulades pels òrgans interventors, a que obliga l’article 218.3 del TRLRHL, a la Sindicatura de Comptes

Us recordem que el proper 30 d’abril acaba el termini per enviar a la Sindicatura la informació sobre els acords i resolucions contraris a les objeccions formulades pels òrgans interventors, que d’acord amb l’article 218.3 del TRLRHL cal enviar al Tribunal de Comptes, corresponent a l’exercici 2015.

En el web de la Sindicatura hi trobareu una aplicació web que us permet gestionar la informació a trametre mitjançant el tràmit Objeccions (art. 218.3 TRLRHL) en el servei de Tramesa del CG dels ens locals i objeccions d’EACAT.

Us recordem que en el supòsit que durant l’exercici 2015 en l’entitat no s’hagi adoptat cap acord contrari a les objeccions formulades per l’òrgan interventor, no s’hagin aprovat expedients de reconeixement extrajudicial de crèdit ni acords amb omissió de fiscalització prèvia o tramitats al marge del procediment, ni s’hagin detectat anomalies en matèria d’ingressos, cal fer constar aquesta circumstància mitjançant la certificació negativa que podeu obtenir a través de l’esmentada aplicació.

Amb la formalització d’aquest procediment es dóna per acomplerta l’obligació de presentar la informació regulada en la Instrucció aprovada pel Ple del Tribunal de Comptes en data 30 de juny de 2015, en virtut del conveni signat el dia 2 de novembre de 2015 entre ambdues institucions.

Disposeu de més informació en l’apartat de Corporacions locals del web de la Sindicatura de Comptes.